Tu jesteś: Strona główna Dokumenty szkolne Procedury funkcjonowania w czasie epidemii COVID-19 od września 2020 r.

Procedury funkcjonowania w czasie epidemii COVID-19 od września 2020 r.

 PROCEDURY FUNKCJONOWANIA

TECHNIKUM LEŚNEGO im. ADAMA LORETA

w TUCHOLI w CZASIE EPIDEMII COVID-19

 od 1 WRZEŚNIA 2020 r.

 Wytyczne do pracy i organizacji Internatu

 §  W internacie obowiązuje dokument ,,Procedury funkcjonowania Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w czasie epidemii COVID 19 od 1 września 2020 r.’’, obejmujący  wewnętrzne zasady  postępowania w razie zagrożenia, uwzględniający zalecenia wskazane w wytycznych MEN, MZ i GIS oraz aktualnych przepisach prawa.

§  O obowiązujących zasadach zawartych w tym dokumencie wychowankowie zostają poinformowani przed ich przyjazdem do internatu oraz na spotkaniu        z wychowawcą grupy w internacie. Dokument  jest także umieszczony widocznym miejscu w budynku internatu oraz przekazany rodzicom.

§  Przyjeżdżając do internatu wychowanek musi posiadać oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez rodziców (lub w przypadku ucznia pełnoletniego podpisane osobiście) oraz może być dokonywany  u niego pomiar temperatury.

§  Rodzice wychowanka są zobowiązani do zaopatrzenia wychowanka w maseczki (przyłbice), rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk.

§  W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

§  Każdorazowo przy wejściu do internatu należy zadbać o dezynfekowanie rąk przez wychowanka .

§  W recepcji internatu znajduje się termometr bezdotykowy (dezynfekuje się go po użyciu w grupie). W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy dezynfekcja następuje po każdym użyciu.

§  Przed rozpoczęciem roku szkolnego odbyło się szkolenie dla kadry internatu z zasad zachowania bezpieczeństwa.

§  W placówce prowadzone jest monitorowanie zachowania czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych.

§  W internacie (w widocznych miejscach) wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.

§  W internacie wywieszone są dodatkowe plansze z przydatnymi informacjami, np. numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

§  W miarę możliwości rekomenduje się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie internatu, szczególnie w miejscach wspólnych            i ograniczanie gromadzenie się uczniów na terenie internatu oraz unikanie niekoniecznej  zmiany pomieszczeń.

§  Wychowankowie internatu powinni starać się zachować :

 a) dystans podczas pobytu w internacie,

 b) czystość w użytkowanych pomieszczeniach,

 c) często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz

 d) wietrzyć pomieszczenia mieszkalne.

§  Wychowankowie  mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.  

§  Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów (w szczególności takich, które trudno dezynfekować).

§  Wychowanek, który wyjechał do domu na weekend i chce powrócić do internatu nie może wykazywać żadnych symptomów choroby.

§  Wprowadzony zostaje w internacie zakaz przyjmowania gości.

§  W internacie zostaje ograniczone przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (np. 1 rodzic), z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

§  Dla uczniów i pracowników używających masek lub rękawic jednorazowych wyznaczone zostaje miejsce do ich składowania - na parterze przy dystrybutorze płynu do dezynfekcji.

§  Wprowadza się zmiany w korzystaniu ze stołówki internackiej.

§  Przy obecnej organizacji żywienia w internacie koniczne jest zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk spożywania posiłków oraz dystansu społecznego.

§  Do stołówki wychowankowie schodzą w maseczkach, a zdejmują je dopiero, gdy zajmą miejsce przy stole .

§  Przed wejściem do stołówki należy koniecznie zdezynfekować ręce.

§  Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne.

§  Wychowanek pobiera cały posiłek na tacy.

§  Zgodnie z zaleceniami, w czasie epidemii każda klasa ma wyznaczoną porę i miejsce posiłku (harmonogram spożywania posiłków jest ustalany na bieżąco).

§   Po spożytym posiłku przed kolejną klasą odbywa się dezynfekcja.

§  Usunięte zostały dodatki (np. cukier, przyprawy, serwetki) z obszaru sali jadalnej  i wydawane będą bezpośrednio przez obsługę. Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną.

§  Szczegółowe zasady omówione zostały w innej części niniejszego dokumentu.

§  W pokojach internackich (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie rąk oraz blatów i stolików.

§  W przestrzeniach wspólnych (łazienki, pomieszczenia kuchenne, pokoje cichej nauki) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa,                          a koordynowaniem ich użytkowania zajmuje się wychowawca pełniący dyżur w tym czasie.

§  W internacie N zostają uruchomione dodatkowe ciągi komunikacyjne.

§  Mieszkańcy piętra 1 i 2 poruszają się klatką schodową przy stołówce i wychodzą z budynku wyjściem w kierunku boiska, a mieszkańcy 3 i 4 piętra – poruszają się klatką schodową przy szczycie budynku i wychodzą z budynku wyjściem tam znajdującym się.

§  Wychowankowie mieszkający w internacie N, udając się na zajęcia lekcyjne, pozostawiają klucze od pokoi u dyżurującego wychowawcy na specjalnie przygotowanych tablicach.

§  Mieszkańcy internatu A opuszczając budynek, korzystają z 2 wyjść, zachowując wymagany dystans. Wybór wyjścia uwarunkowany jest natężeniem ruchu.

§  Internat posiada izolatki znajdujące się na parterze w budynku N.

§  W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, zostanie on natychmiast odizolowany od innych osób. Następuje niezwłoczne powiadomienie rodziców oraz zobowiązanie ich do odbioru z internatu (rekomendowany własny środek transportu).

§  Wychowawca sprawujący opiekę nad uczniem przekazuje informację do Kierownictwa Internatu, kontaktuje się z pielęgniarką przebywającą na terenie placówki (lub lekarzem i najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną) oraz umożliwia skorzystania z teleporady medycznej.

§  Pozostałe czynności są wykonywane zgodnie z procedurą dotyczącą pobytu ucznia chorego w internacie.

§  Gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinet stomatologiczny pracują w oparciu o obowiązujące wymagania określone w odrębnych przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Godziny korzystania z gabinetów podane są na drzwiach wejściowych do gabinetów.

§  Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszych wytycznych są uregulowane w regulaminie internatu, statucie szkoły, prawie oświatowym.

§  W wątpliwych sytuacjach decyzję podejmuje wychowawca lub jego przełożony.

 

 Szybka ścieżka  komunikacji na czas pobytu w internacie w okresie pandemii:

1.    By zorganizować bezpieczny pobyt ucznia w internacie, stosuje się otwartą komunikację z rodzicami w celu  szybkiego reagowania  w sytuacji zagrożenia zdrowia.

2. Wychowawcy zobowiązani są do posiadania aktualnych numerów telefonów rodziców (uczniów i wychowawców klas), ich adresów zamieszkania i adresów emailowych, by móc w sytuacji koniecznej nawiązać kontakt.

3.    W recepcji internatu i u Kierownictwa Internatu znajduje się spis wychowanków obejmujący dane niezbędne do nawiązania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacji kryzysowej.

4. W sytuacjach budzących wątpliwość wychowawca korzysta z pomocy kadry kierowniczej szkoły.                                                                                                                                                        

 

Wytyczne do pracy i organizacji zajęć szkolnych

 

 §  W szkole obowiązuje dokument pn. „Procedury funkcjonowania Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w czasie epidemii COVID-19 od 1 września 2020 r.”, obejmujący  wewnętrzne zasady  postępowania w razie zagrożenia, uwzględniający zalecenia wskazane w wytycznych MEN, MZ i GIS oraz aktualnych przepisach prawa .

§  O obowiązujących procedurach uczniowie zostają poinformowani przed ich powrotem do szkoły od 1 września br., a także podczas pierwszych zajęć               z wychowawcami klas. Procedury są również dostępne na stronie internetowej szkoły. Rodzicom  przekazuje się niniejsze wytyczne przed rozpoczęciem roku szkolnego za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§  Do szkoły mogą uczęszczać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Uczniowie, którzy wyjechali do domu na weekend i chcą powrócić do szkoły, nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

§  Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

§  Przy wejściach do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

§  Każdorazowo przy wejściu do szkoły dba się o dezynfekowanie rąk przez uczniów.

§  Dopilnowuje się, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

§  Oświadczenie o stanie zdrowia dostarczają wychowawcom klas jedynie uczniowie niebędący wychowankami internatu.

§  Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia uczniów w maseczki (przyłbice), rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji rąk.

§  W dyżurce woźnego szkoły znajduje się termometr bezdotykowy (dezynfekuje się go po użyciu w danej klasie lub grupie uczniów).

§  Przed rozpoczęciem roku szkolnego przeprowadza się szkolenie dla grona pedagogicznego na temat zasad zachowania bezpieczeństwa w szkole                  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§  W przypadku wystąpienia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych oraz zauważeniu ich przez pracownika szkoły, uczeń zostaje natychmiast odizolowany od innych osób. Następuje niezwłoczne powiadomienie jego rodziców oraz zobowiązanie ich do odbioru dziecka ze szkoły (rekomendowany jest własny środek transportu). W miarę możliwości organizuje się dla niego pomoc pielęgniarki szkolnej oraz umożliwia skorzystanie             z teleporady medycznej. Powiadamia się również powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§  W szkole izolatka znajduje się w pomieszczeniu numer 12.

§  W miarę możliwości w szkole organizuje się pracę w taki sposób, jaki pozwala na zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na jej terenie, szczególnie w miejscach wspólnych. Jednocześnie ogranicza się gromadzenie uczniów na terenie placówki (m.in. poprzez różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny zakończenia lekcji w danym dniu dla poszczególnych klas, monitoring uczniów przez nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych). Unika się częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (uwagi i wytyczne dotyczące planu lekcji i sal lekcyjnych pojawiają się z jednodniowym wyprzedzeniem w harmonogramie zastępstw).

§  W szkole obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

§  Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie            ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

§  Na bieżąco prowadzone jest monitorowanie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w salach lekcyjnych, na korytarzach, w klatkach schodowych,       w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie, w bibliotece, w obiektach sportowych oraz w innych pomieszczeniach.

§  Pomieszczenia szkolne, zwłaszcza sale lekcyjne i sportowe oraz bibliotekę, wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, każdorazowo                  po zajęciach z młodzieżą, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Często wietrzy się także korytarze i inne części wspólne.

§  W salach lekcyjnych oraz w innych przestrzeniach wspólnych (m.in. korytarze, toalety) zachowane są podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie rąk oraz blatów i stolików w salach.

§  W szkole na bieżąco przeprowadzana jest dezynfekcja sal lekcyjnych, korytarzy, klatek schodowych, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, biblioteki,  obiektów sportowych oraz innych pomieszczeń. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie        z użyciem detergentu.

§  W szkole obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.

§  Podczas przeprowadzania dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących      do dezynfekcji.

§   W szkole w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są grafiki z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.

§  W miarę możliwości dba się o zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych                          oraz ograniczanie gromadzenie się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych (zwłaszcza z różnych klas).

§  Uczniowie powinni: starać się zachowywać dystans społeczny podczas pobytu w szkole, dbać o czystość w użytkowanych pomieszczeniach oraz często myć ręce ciepłą wodą z mydłem.

§  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, w miarę możliwości usuwa się lub uniemożliwia do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć czyści się lub dezynfekuje.

§  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku szkolnym. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

§  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy jest myty detergentem lub dezynfekowany po każdych zajęciach, natomiast podłogę  myje się detergentem lub dezynfekuje po każdym dniu zajęć.

§  Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie korzystają jak najczęściej z boiska szkolnego oraz przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

§  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.

§  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

§  Podczas korzystania z szatni, w miarę możliwości, udostępnia się uczniom co drugi boks oraz umieszcza środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

§  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

§  Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględnia się odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

§  W szkole podczas epidemii obowiązują odrębne zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, upowszechnione wśród uczniów i pracowników, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

§  Na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum. Osoby te nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Obowiązują je procedury bezpieczeństwa, takie jak: wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia, stosowanie środków ochronnych, m.in. dobrowolne poddanie się pomiarowi temperatury (termometrem bezdotykowym), osłona ust i nosa maseczką (przyłbicą), używanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, zachowywanie dystansu społecznego, a także przebywanie jedynie                               w wyznaczonych miejscach.

§  Szkoła zapewnia możliwość szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów, z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (komunikator dziennika elektronicznego Uonet+/Vulcan, kontakt telefoniczny i emailowy).

§  Dla uczniów i pracowników używających masek lub rękawiczek jednorazowych wyznaczone zostaje miejsce do ich składowania - na parterze przy dystrybutorze płynu do dezynfekcji.

§  W szkole uruchomione są wszystkie możliwe ciągi komunikacyjne, jednak uczniowie nie mogą korzystać z części użytkowanej przez ZSLiA. Młodzież TL korzysta zarówno z wejścia głównego, jak i wejścia od strony podwórza gospodarczego i podwórza „pod lipami”, a także wejścia od strony pracowni fizyki i chemii.

§  Podczas poruszania się klatkami schodowymi i korytarzami należy zachowywać społeczny dystans od innej osoby.

§  W szkole ustalone zostają we współpracy z pielęgniarką szkolną i upowszechnione, zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

§  Praca gabinetu profilaktyki stomatologicznego opiera się na obowiązujących odrębnych przepisach prawa, a także na aktualnych wytycznych                           m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Godziny korzystania z gabinetu podane są na drzwiach wejściowych do gabinetu.

§  Zapewnia się uczniom korzystanie z dystrybutorów wody pitnej pod nadzorem opiekuna.

§  Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszych procedurach są uregulowane w statucie szkoły, prawie oświatowym oraz w odrębnych przepisach.

W szczególnych sytuacjach decyzję dotyczącą postępowania podejmuje wychowawca klasy lub jego przełożony.

 

Szybka ścieżka  komunikacji w szkole w okresie pandemii:

1.    By zorganizować bezpieczny pobyt ucznia w szkole, stosuje się otwartą komunikację z rodzicami w celu  szybkiego reagowania  w sytuacji zagrożenia zdrowia.

2.    Wychowawcy klas zobowiązani są do posiadania aktualnych numerów telefonów rodziców i uczniów, ich adresów zamieszkania i adresów emailowych, by móc w sytuacji koniecznej nawiązać kontakt.

3.  W sekretariacie szkoły oraz w dzienniku elektronicznym znajduje się spis uczniów obejmujący dane niezbędne do nawiązania szybkiego kontaktu z rodzicami w sytuacji kryzysowej.

4.    W sytuacjach budzących wątpliwość nauczyciel korzysta z pomocy kadry kierowniczej szkoły.        

                                                                                                                                       

 Wytyczne do pracy i organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz terenowych zajęć edukacyjnych

 

§  W czasie realizacji praktycznej nauki zawodu obowiązuje przestrzeganie  regulaminu zajęć praktycznych i praktyk, obejmującego  wewnętrzne zasady  postępowania. Ponadto obowiązuje dokument ,,Procedury funkcjonowania Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w czasie epidemii COVID 19        od 1 września 2020 r.’’, obejmujący  wewnętrzne zasady  postępowania w razie zagrożenia, uwzględniający zalecenia wskazane w wytycznych MEN, MZ i GIS oraz aktualnych przepisach prawa.

§  Procedury uwzględniają specyfikę realizacji praktycznej nauki zawodu, w tym przebierania się młodzieży w ubrania robocze, pobierania narzędzi, przygotowania i spożywania posiłków regeneracyjnych, transportu na zajęcia oraz prowadzenia zajęć u pracodawcy.

§  O obowiązujących zasadach uczniowie zostają poinformowani przed rozpoczęciem zajęć na spotkaniu z opiekunami grup.

§  W odzieżowni obowiązuje przestrzeganie dystansu społecznego. Dla każdej klasy wyjeżdżającej na zajęcia terenowe przygotowano dodatkowe trzy boksy  do przebierania, tak aby każdy uczeń miał przestrzeń dla siebie. Pobieranie i zdawanie ubrań do szatni klasowej odbywa się z zachowaniem dystansu.            Po każdych zajęciach ubrania są dezynfekowane przez pracownicę odzieżowni. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia odzieży do internatu lub domu.

§  Pobieranie i zdawanie narzędzi odbywa się w rękawiczkach (wcześniej zdezynfekowanych) tylko przez wyznaczonych uczniów. Pracownik narzędziowni po zwrocie narzędzi poddaje je dezynfekcji, a następnie układa na miejsce.

§  Odbioru posiłków regeneracyjnych dokonują tylko wyznaczeni do tego uczniowie, przestrzegając obowiązujących w szkole zasad higieny. Z uwagi na zagrożenie COVID-19 powraca się do korzystania z jednorazowych miseczek i sztućców plastikowych, które po posiłku wyrzucane są do specjalnych worków, a następnie utylizowane.

§  W miarę możliwości transport uczniów na zajęcia odbywać się będzie z podziałem na grupy. Po każdym kursie autobus będzie wietrzony oraz zdezynfekowany przez kierowcę. Podczas jazdy uczniowie siedzą w jak największych odległościach od siebie, zachowując spokój oraz unikając rozmów.

§  Nie należy zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów, w szczególności takich, które trudno dezynfekować.

§  Podczas zbiórek, wykładów czy instruktażu należy ustawić się tak, by zachowany był dystans społeczny. Należy unikać grupowania się uczniów.

§  Podczas realizacji zajęć w obiektach pracodawcy (w biurach nadleśnictwa, na szkółce, w warsztatach, itp.) należy dodatkowo przestrzegać procedur tam  obowiązujących.

§  Uczniowie realizujący kurs na prawo jazdy kategorii "T" bezwzględnie przestrzegają procedur przygotowanych przez podmiot prowadzący ten kurs.

§  W zajęciach praktycznej nauki zawodu mogą uczestniczyć  jedynie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji                              w warunkach domowych.

§  Przed rozpoczęciem roku szkolnego odbędzie się szkolenie dla wszystkich, którzy biorą udział w realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu (nauczycieli, instruktorów leśnictwa, pracowników narzędziowni, odzieżowni oraz kierowców) z zasad zachowania bezpieczeństwa.

 

Obowiązujące procedury będą na bieżąco modyfikowane na postawie nowych wytycznych MEN, MZ i GIS oraz aktualnych przepisów prawa.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu

 

§  Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

§  W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

§  Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

1.    Pracownicy szkoły/internatu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2.    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

3.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4.    W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§  Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

§  Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad:

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi

§  Szkolne schroniska młodzieżowe oraz domy wczasów dziecięcych korzystają z powyższych wytycznych oraz wytycznych dla obiektów hotelowych:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

 

                                       Oświadczenie niepełnoletni do pobrania

                                      Oświadczenie pełnoletni do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych