Tu jesteś: Strona główna Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Statut Technikum Leśnego w Tucholi

1. Szkoła nosi nazwę: Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta.
2. Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta (zwane dalej ‘szkołą’) jest szkołą publiczną.
3. Siedzibą szkoły jest budynek szkolny przy ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.
4. Organem prowadzącym szkołę oraz sprawującym nadzór pedagogiczny jest minister właściwy do spraw środowiska.
5. Szkoła jest szkołą publiczną, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami obowiązku szkolnego oraz powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje ustalone odpowiednimi przepisami podstawy programowe;
5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
6. Szkoła kształci w 4-letnim cyklu w zawodzie technik leśnik 321 [02] i 314301.
7. Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik leśnik 314301.....czytaj więcej

 

Regulamin Rady Pedagogicznej

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do realizacji jej zadań statutowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
a) dyrektor szkoły jako przewodniczący,
b) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole bez względu na rodzaj stosunku pracy i jej wymiar czasu jako członkowie.
4. W zebraniach Rady mogą brać również udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, w szczególności:
a) przedstawiciele Rady Rodziców,
b) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,
c) pracownicy niepedagogiczni.
5. Udział osób wymienionych w pkt. 4 może zostać ograniczony do konkretnych punktów obrad.... czytaj więcej

  

Regulamin Rady Rodziców

1. Rodzicielski organ szkoły nosi nazwę Rada Rodziców przy Technikum Leśnym w Tucholi.
2. Regulamin Rady Rodziców przy Technikum Leśnym w Tucholi określa:
a) cele i zadania rady rodziców,
b) organizację ogółu rodziców i rady rodziców,
c) tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców,
d) zasady wyborów do organów rady rodziców,
e) ramowy plan pracy rady i jej organów,
f) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady
g) ramowy preliminarz wydatków rady,
h) zasady obsługi finansowo - księgowej rady rodziców..... czytaj więcej

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dziennik Ustaw Nr 67 z 1996 roku, rozdział IV, art.55, pkt. 1-6 oraz rozdział III, art. 39, pkt. 2 i 2a.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela (Dziennik Ustaw Nr 3)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 roku, w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 350 z 1997 roku oraz Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 326 z 1998 roku oraz Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 613 z 1998 roku)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dziennik Ustaw z 2001 roku, Nr 61, poz. 624.), zmienione Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 roku, (Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 96, załącznik 2, § 2, pkt. 2.)..... czytaj więcej

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych