Tu jesteś: Strona główna Dokumenty szkolne Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

SzkolnY program wychowawczO-PROFILAKTYCZNY

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi

na rok szkolny 2019/2020

 

I program wychowawczY

 

§ 1

Podstawy prawne

1.       Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dziennik Ustaw Nr 78 z 1997, poz. 483),

2.       Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),

3.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

4.   Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),

5.   Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 30 września 1991 roku (Dziennik Ustaw z 1991

      roku Nr 120, poz. 526 z późn. zm.),

6.   Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku,

7.   Statut Technikum Leśnego z dnia 28 sierpnia 2015 roku,

8.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad  

      organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

      przedszkolach, szkołach i placówkach,

9.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w

      sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego             

      w  poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw nr 51 poz. 458, pkt. 1, 2,3),

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie

      szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli,

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające

      rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących

      wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego

      rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach

      świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające   

      rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

      psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych,

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie  

      zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności

      wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania   

      narkomanii,

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków

      spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu

      oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach   

      żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,

15. Narodowy program zdrowia,

16. Narodowy program zdrowia psychicznego,

17. Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

18. Krajowy program przeciwdziałania narkomanii,

19. Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.

 

§ 2

Założenia podstawowe

1.       Każdy członek społeczności szkolnej od dyrektora i nauczyciela, poprzez uczniów wraz z rodzicami, aż do pozostałych pracowników szkoły, jest współodpowiedzialny za funkcjonowanie, tworzenie i rozwój naszej szkoły.

2.       Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka i uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, w zajęciach warsztatowych i w odbywaniu praktyk zawodowych.

3.       Podstawowym dokumentem regulującym wewnętrzne życie szkoły jest Statut Technikum Leśnego w Tucholi, który reguluje szczegółowy zakres praw i obowiązków całej zbiorowości szkolnej, i którego Szkolny Program Wychowawczy stanowi integralną część.

§ 3

Powinności wychowawcze każdego nauczyciela

1.       Kształtowanie u uczniów umiejętności wymaganych przez podstawę programową.

2.       Stwarzanie uczniom warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

3.       Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w otaczającym ich świecie.

4.       Uczenie samodzielności w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym.

5.       Kształtowanie umiejętności odpowiedzialności za siebie i innych.

6.       Uczenie umiejętności poszukiwania i odkrywania celów życiowych oraz dążenia do ich realizacji na drodze rzetelnej pracy.

7.       Wdrażanie do rozpoznania wartości moralnych, oceny dokonywanych wyborów oraz hierarchizacji wartości.

8.       Umożliwienie doskonalenia się.

9.       Kształtowanie umiejętności współdziałania i współtworzenia w ramach wspólnoty uczniów i nauczycieli.

10.    Uczenie dialogu, kształtowanie umiejętności słuchania i rozumienia poglądów innych ludzi.

11.    Kształtowanie poczucia życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji.

 

§ 4

Powinności i treści wychowawcze

właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych

Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w przedmiotowych systemach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

§ 5

Cele wychowawcze

1.       Nadrzędnym celem społeczności szkolnej, którą stanowią uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły, jest współpraca w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań.

2.       Zadaniem społeczności szkolnej jest wszechstronna pomoc uczniom w osiągnięciu dojrzałej osobowości oraz uświadomienie im celu nauki szkolnej oraz sensu ich wysiłku, który służyć ma lepszemu przygotowaniu się do podjęcia nauki i pracy zawodowej oraz czynnemu udziałowi w życiu publicznym.

3.       Oddziaływanie wychowawcze szkoły winny przebiegać tak, aby efektem ich pracy był uczeń, którego cechuje:

a)       wrażliwość patriotyczna i tożsamości narodowej,

b)       wysoka kultura osobista wyrażana odpowiednią postawą, kulturą słowa, strojem, oraz dbałością o estetykę,

c)       pozytywne nastawienie wobec innych oraz życzliwość,

d)       odpowiedzialność za drugiego człowieka,

e)       wrażliwość na krzywdę innych ludzi, w szczególności biednych, samotnych i cierpiących,

f)        odporność na negatywne wpływy zjawisk społecznych o charakterze patologicznym i nie uzależnianie się od nich,

g)       tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach,

h)       umiejętność obcowania z przyrodą oraz odkrywanie jej piękna i tajemnic.

4.       Celem wychowawczym współczesnej szkoły jest również kształcenie i wychowywanie obywateli Europy XXI wieku, a w szczególności:

a)       rozwijanie samodzielność i przedsiębiorczość,

b)       przygotowywanie do współzawodnictwa na rynku pracy,

c)       uzupełnianie braków kulturowych uczniów pochodzących z różnych środowisk,

d)       przygotowywanie do twórczej działalności, samodoskonalenia się oraz podejmowania decyzji zawodowych, rodzinnych i społecznych.

 

§ 6

Formy oddziaływań wychowawczych

 Przyjmuje się do pracy wychowawczej następujące formy oddziaływań:

1.       godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego,

2.       spotkania z rodzicami,

3.       apele szkolne,

4.       prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi,

5.       szkolne konkursy tematyczne,

6.       współpraca z pedagogiem szkolnym,

7.       realizowanie programów profilaktycznych,

8.       wycieczki klasowe,

9.       wycieczki specjalistyczno-zawodowe,

10.    rocznicowe i okazjonalne imprezy szkolne,

11.    imprezy klasowe,

12.    zajęcia pozalekcyjne,

13.    samorządność szkolna,

14.    działalność wolontariatu.

 

§ 7

Powinności wychowawców klasowych

1.       Założenia ogólne:

a)       obowiązkiem wychowawcy klasowego i internatu jest kompleksowa odpowiedzialność za powierzoną mu społeczność klasową,

b)       każdy wychowawca klasowy prowadzi pracę wychowawczą w oparciu o szczegółowy plan pracy wychowawczej, obejmujący cały cykl kształcenia danej klasy,

c)       obowiązkiem każdego wychowawcy jest konsultowanie planu pracy wychowawczej z rodzicami,

d)       plan pracy wychowawcy klasowego powinien być spójny ze Szkolnym Programem Wychowawczym i uwzględniać zawarte w nim priorytety,

e)       w sytuacjach szczególnie uzasadnionych wychowawca klasy ma prawo i obowiązek korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i innych specjalistycznych placówek wychowawczych.

 2.    Szczegółowy zakres powinności wychowawcy klasowego:

a)       identyfikuje ucznia ze szkołą, zapoznaje uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły i wszystkimi regulaminami obowiązującymi w szkole,

b)       diagnozuje potrzeby wychowawcze,

c)       poznaje sytuację rodzinną poszczególnych wychowanków,

d)       poznaje zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje uczniów,

e)       wychwytuje i rozwiązuje na bieżąco sytuacje, które spowodowały problemy u ucznia,

f)        stale kontaktuje się z rodzicami, opiekunami, a w sytuacjach szczególnie trudnych współpracuje z pedagogiem szkolnym,

g)       organizuje różnorodne formy spotkań z rodzicami,

h)       prowadzi dokumentację wychowawczą,

i)         interesuje się wypełnianiem obowiązków narzuconych na klasę:

1)       obecność na lekcjach,

2)        obecność na zajęciach praktycznych,

3)        czynne uczestnictwo z klasą na apelach i innych uroczystościach szkolnych,

j)     współpracuje z wychowawcą internatu i nauczycielami praktycznej nauki zawodu,

k)    ustala wspólnie z uczniami oceny ze sprawowania według zasad i skali określonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania

l)  organizuje i udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom wymagającym pomocy oraz uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o rozporządzenie MEN o pomocy psychologiczno- pedagogicznej z dnia 30.04.2013 r.

 

§ 8

Model absolwenta

1.       posiada kwalifikacje zgodne ze standardami obowiązującymi na rynku pracy,

2.       świadomy własnych kompetencji i możliwości,

3.       przygotowany do podejmowania ważnych decyzji życiowych,

4.       wyposażony w umiejętności samokształcenia,

5.       przygotowany do pracy zespołowej i indywidualnej,

6.       umie zaplanować własny rozwój,

7.       dba o kulturę języka i zachowania,

8.       prezentuje właściwą i godną postawę patriotyczną,

9.       postępuje zgodnie z przyjętymi normami,

10.    pozytywnie nastawiony do siebie i innych ludzi,

11.    preferuje zdrowy styl życia,

12.    przygotowany do rozwiązywania problemów życiowych,

13.    posiada przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych,

14.    potrafi przewidzieć fizyczne, biologiczne i społeczne konsekwencje zanieczyszczenia środowiska,

15.    planuje i organizuje działania służące poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu,

16.    potrafi korzystać z różnych rodzajów technik gromadzenia i przekazywania informacji.

 

§ 9

Kryterium sukcesu Szkolnego Programu Wychowawczego

1.       Wzrost aktywności własnej rodziców.

2.       Wzrost aktywności własnej uczniów.

3.       Wzrost aktywności własnej nauczycieli.

4.       Pomoc w realizacji celów.

5.       Umiejętność współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców.

6.       Dobre samopoczucie ucznia w szkole.

7.       Pozytywna ocena szkoły przez absolwenta.

8.       Umiejętne stosowanie kulturalnego języka.

9.       Zmniejszenie liczby uczniów zagrożonych niedostosowaniem.

10.    Wzrost popularności zdrowego stylu życia.

11.    Wzrost frekwencji w szkole.

12.    Dobra atmosfera.

13.    Osiągnięcie sylwetki absolwenta.

14.    Dobra opinia szkoły w środowisku oraz wzrost kandydatów do szkoły.

 

§ 10

Ewaluacja programu wychowawczego – procedura

Przebieg i efekty pracy w zakresie wychowania są poddawane systematycznej obserwacji i ocenie przy użyciu następujących narzędzi oraz metod ewaluacji:

1.       obserwacja zachowania uczniów, stopnia rozumienia i zinternalizowania norm,

2.       obserwacja postępu w zachowaniu i nauce,

3.       ocena ilości i jakości wytworów prac uczniowskich w formie prac plastycznych, fotograficznych i literackich,

4.       ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach,

5.       frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę,

6.       wyniki ewaluacji programu przeprowadzanej wśród uczniów i ich rodziców,

7.       ocena samopoczucia uczniów w szkole,

8.       ocena stopnia zintegrowania klas.

Proponowane wskaźniki ewaluacji:

1.       Ilościowe:

a)       frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych,

b)       liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych; procent ogółu uczniów,

c)       ilość prac wykonanych przez uczniów,

d)       liczba uczniów z problemami wychowawczymi,

e)       liczba uczniów przystępujących do konkursów, liczba laureatów,

f)        ilość wycieczek organizowanych przez szkołę,

g)       liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły.

 

2.     Jakościowe:

a)       aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)       umiejętności, wiadomości, postawy uczniów,

c)       samopoczucie uczniów w klasie i w szkole,

d)       przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach,

e)       przestrzeganie zasad sformułowanych w programie,

f)        postęp w zachowaniu i uczeniu się,

g)       współpraca z rodzicami uczniów,

h)       współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Zadania wynikające z ewaluacji na rok szkolny 2017/2018

 

I     Źródła diagnozy zewnętrznej.

Współpraca szkoły z jednostkami Samorządu Terytorialnego, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Poradniami Specjalistycznymi, Komendą Powiatową Policji, Kuratorami Sądowymi, Ośrodkiem Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodkiem Wsparcia dla Rodzin, placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

 

           II     Źródła diagnozy wewnętrznej.

-              sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok szkolny

-              podsumowująca analiza i statystyka Rady Pedagogicznej za ubiegły rok

szkolny

-              comiesięczne spotkania Zespołu Wychowawczego,

-              wnioski ze spotkań Zespołów Klasowych,

-              wyniki indywidualnej pracy Pedagoga i Psychologa z uczniami,

-              współpraca pomiędzy Dyrektorem szkoły, Kierownikiem internatu,     

            nauczycielami i uczniami,

-              wnioski wynikające ze współpracy rodziców uczniów z Dyrektorem

            szkoły, Kierownikiem internatu, Pedagogiem szkolnym,

§  indywidualne rozmowy

§  zebrania z rodzicami (wywiadówki)

§  współpraca z Radą Rodziców,

-              wnioski z prowadzonej ewaluacji – Lider WDN.

 

 

WNIOSKI

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

Jeśli w szkole będą uczniowie, którzy  sięgają po narkotyki, środki  psychotropowe, środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne.

1.Objęcie programem FRED GOES NET uczniów eksperymentujących i mających kontakt z narkotykami

2.Przekazanie uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom najnowszych informacji dotyczących „dopalaczy”. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla rodziców z adresami i numerami telefonów placówek świadczących pomoc.

3.Stała współpraca z policją.

Dyrektor, Pedagog, Psycholog, wychowawcy klas, wychowawcy grup internackich, Psychoterapeuta                                

Według potrzeb

 

 

I półrocze

W szkole są uczniowie, których sytuacja rodzinna wymaga opieki i wspierania w celu wyeliminowania zachowań ryzykownych oraz zagrożonych wykluczeniem.

1.Pomoc w założeniu Niebieskiej Karty dla ofiar przemocy rodzinnej (uczniów i matek) oraz objęcie ofiary indywidualną pomocą psychologiczną.

2.Współpraca z rodzicami celem objęcia opieką uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi                  i osobowości

3.Kontynuacja opieki psychologiczno-pedagogicznej.

Dyrektor, Pedagog, Psycholog, Wychowawcy klas, Wychowawcy grup internackich, Policja, PPP.

Cały rok

 

 

Według potrzeb

Zorganizowanie współpracy z Rodzinami Zastępczymi z uwagi na liczną grupę uczniów przybywających w Rodzinach Zastępczych.

Kontynuacja współpracy z rodzicami uczniów objętych pieczą zastępczą

Dyrektor, Pedagog, Koordynatorki z PCPR – p. Kotowska i p. Czapiewska.

Cały rok

W szkole jest liczna grupa uczniów mających trudności                   w nauce.

Zorganizowanie zajęć wyrównawczych.

Ukierunkowanie pracy nauczyciela na indywidualizację nauczania z uwzględnieniem sytuacji ucznia. Umiejętne przekazywanie informacji o wynikach nauczania i osiągnięciach.

Opracowywanie i wprowadzanie programów naprawczych dla klas wymagających wsparcia.

Zorganizowanie dodatkowego spotkania z rodzicami w celu ścisłej współpracy w ramach wspierania uczniów mających problemy w nauce. Koordynowanie wszechstronnego wsparcia. Wzmocnienie poprzez poznanie technik uczenia się, poprawianie pamięci, koncentracji.

 

Zespoły klasowe, Wychowawcy klas, Wychowawcy grup internackich, Pedagog, Bibliotekarz.

Cały rok

 

Według potrzeb

Przyjęcie procedury ewaluacyjnej. Jak sprawdzamy, co nam się powiodło, co trzeba zmienić i dlaczego?

Analiza z wniosków z przeprowadzonych ankiet wśród rodziców.

Działania wzmacniające przeprowadzane przez Wychowawców klas polegające na wprowadzaniu nowych i atrakcyjnych sposobów dialogu z uczniami w zakresie zajęć wychowawczych.

Zbadanie potrzeb nauczycieli i wychowawców w obszarze wzmocnienia działań wychowawczych.

Dyrektor, Pedagog, Lider WDN, wychowawcy klas.

I półrocze

 

 

ii Szkolny program profilaktyki

§ 1

Założenia ogólne

Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający rozwój oraz zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, jak również pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu odpowiednich doświadczeń życiowych. Profilaktyka to także zdobywanie wiedzy o zagrożeniach oraz nabywanie umiejętności im przeciwdziałania. Działaniom profilaktycznym oraz ich skuteczności sprzyja tworzenie wokół uczniów zdrowej i życzliwej atmosfery.

W ramach podejmowanych działań profilaktycznych wyodrębnia się następujące trzy zakresy profilaktyki:

a)       profilaktyka pierwszorzędowa: skierowana do grup niskiego ryzyka, której celami są promocja zdrowia, przedłużanie życia człowieka oraz opóźnianie wieku zachowań ryzykownych, osiągane przede wszystkim poprzez budowanie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami życia oraz dostarczanie rzetelnych informacji o zagrożeniach wynikających z zachowań ryzykownych,

b)       profilaktyka drugorzędowa: adresowana do grup podwyższonego ryzyka ma na celu ujawnienie osób po inicjacji zachowań ryzykownych oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka, a w konsekwencji zapobieganie dalszemu rozwojowi zaburzeń,

c)       profilaktyka trzeciorzędowa: skierowana do grup wysokiego ryzyka, rozumiana jako interwencja po wystąpieniu dysfunkcji, obejmująca działania lecznicze, rehabilitacyjne i resocjalizacyjne, których celem jest powrót do normalnego funkcjonowania oraz przeciwdziałanie rozszerzeniu się degradacji.

 

§ 2

Szkolny program profilaktyki

 

1.   Profilaktyka pierwszorzędowa

W zakresie profilaktyki pierwszorzędowej szkoła realizuje działania mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom oraz agresji, umożliwiające rozwój intelektualny, psychiczny oraz fizyczny ucznia, kształtujące umiejętności interpersonalne oraz promujące promocja zdrowia.

 

a) Przeciwdziałanie uzależnieniom

Lp

Zadanie

Sposób realizacji

Wskaźnik sukcesu

Instytucje
wspomagające

1.

Dostarczanie rzetelnej i obiektywnej wiedzy o zagrożeniach uzależnieniem np. od środków psychoaktywnych, papierosów, alkoholu, komputerów

Uczniowie: wykłady, pogadanki, zajęcia warsztatowe, kampanie szkolne, filmy, publikacje, ulotki, gazetki tematyczne, spotkania z terapeutą. Wdrażanie elementów „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych ARS”

Liczba uczniów posiadających wiedzę teoretyczną o mechanizmach i następstwach zachowań ryzykownych i możliwościach uzyskiwania pomocy.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz poradnie specjalistyczne, policja, organizacje pozarządowe, media, telewizja, radio, Internet, UG Tuchola, Sanepid

2.

Informowanie uczniów o tym, gdzie można zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia uzależnieniem.

Nauczyciele: szkolenia Rady Pedagogicznej, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego.

Liczba przeszkolonych nauczycieli posiadających wiedzę z zakresu profilaktyki.

 

 

 

3.

Udzielanie pomocy uczniom eksperymentującym z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi (narkotyki, dopalacze).

Program FRED GOES NET

Wprowadzanie elementów programu „Młodzież na rozdrożu”

Liczba uczniów skierowanych do programu.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.

4.

Dostarczanie wiedzy rodzicom na temat stosowania środków psychoaktywnych przez młodzież(pedagogizacja rodziców).

Rodzice: przekazywanie informacji na zebraniach, wywiadówkach oraz spotkaniach indywidualnych.

Przekazywanie informacji na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Liczba rodziców posiadających wiedzę dotycząca zagrożeń.

Policja

 

 

b)   Przeciwdziałanie agresji

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Wskaźnik sukcesu

Instytucje

wspomagające

1.

Przeciwdziałanie aktom agresji oraz wandalizmu w szkole i internacie oraz zapewnienie bezpieczeństwa społeczności szkolnej.

Uwrażliwienie społeczności szkolnej na możliwość wystąpienia zagrożeń terrorystycznych.

Poszerzenie monitoringu w internacie i w szkole. Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa wśród uczniów. Kontrolowanie przebywania na terenie szkoły osób obcych przez uczniów i nauczycieli, zakaz opuszczania budynku szkoły w czasie lekcji, aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw, doraźna opieka policji. Opieka pedagoga szkolnego dla uczniów z problemami osobowości, kontrola odwiedzin w internacie, wejściówki za zgodą wychowawcy internatu.

Niewzrastająca liczba aktów agresji i wandalizmu w szkole i internacie.

Zdobycie wiedzy pozwalającej na identyfikację zjawiska.

Wzrastająca ilość osób ze świadomością mogących wystąpić zagrożeń terrorystycznych.

Policja, Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz poradnie specjalistyczne, organizacje pozarządowe, wychowawcy klas, dyrektor, kierownik internatu, pedagog.

2.

Uświadomienie odpowiedzialności prawnej za popełnienie czynów karalnych.

Pogadanka, wykład.

Wzrastająca świadomość wśród uczniów odpowiedzialności prawno-karnej.

Policja, prokuratura.

3

Przeciwdziałanie agresji w przestrzeni internetowej

Pogadanki tematyczne na godzinach wychowawczych, projekcja filmów dydaktycznych

Podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialności moralnej i prawnej

 

Wychowawcy w szkole i internacie, informatyk.

4.

Zapobieganie aktom autoagresji

Szkolenie rady pedagogicznej, spotkanie młodzieży szkolnej z psychologiem, otoczenie opieką przez pedagoga szkolnego osób wymagających wsparcia

Wyeliminowanie prób samobójczych

Wychowawcy w szkole i internacie.

5.

Ograniczenie

wulgaryzmów

 

Zwracanie szczególnej uwagi na sposób komunikowania się między uczniami w szkole i internacie,

Podniesienie kultury słowa

Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji szkolnej.

 

 

c) Rozwój ucznia

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Wskaźnik sukcesu

Instytucje

wspomagające

1.

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów  oraz rozwijanie ich zainteresowań

Udostępnianie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań

Zmiana postawy biernej na aktywną

Organizacje młodzieżowe, ośrodki kulturalne i sportowe, biblioteka, ośrodek kultury

2.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży.

Popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację akcji promocyjnych i konkursów czytelniczych.

Wykonanie analizy czytelnictwa wśród uczniów TL

Wzrasta liczba uczniów czytających.

Nauczyciele języka polskiego i bibliotekarze.

3.

Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego

Organizowanie imprez szkolnych, festynów oraz prezentacji dokonań uczniowskich

Wzrastająca liczba młodzieży uczestniczącej w pracy kół zainteresowań

 

4.

Rozwijanie samorządności uczniów

Działanie w ramach Samorządu uczniowskiego,

Wzrastająca liczba uczniów aktywnie uczestniczących w życiu szkoły

 

5.

Wczesne rozpoznawanie zagrożeń edukacyjnych oraz wspieranie uczniów z trudnościami w nauce

Zaznajamianie uczniów z technikami efektywnej pracy umysłowej

Rozwój ambicji, aspiracji uczniów, wzrost umiejętności edukacyjnych, zmniejszenie liczby uczniów mających problemy w nauce

 

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub inne specjalistyczne )

Ograniczenie liczby uczniów niepromowanych

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

wychowawcy nauczyciele

6.

Zapobieganie wagarom

Uczniowie: kształtowanie umiejętności planowania i organizowania czasu. Wykonanie graficznego rankingu frekwencji,

 

Nauczyciele: konsekwentne rozliczanie uczniów z nieobecności i stosowanie kar zgodnie ze statutem szkoły, wspomaganie uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości, wykorzystywanie sztuki motywacji,

 

Rodzice: współpraca ze szkoła w zakresie czuwania nad frekwencją uczniów(usprawiedliwienia nieobecności, bieżąca analiza frekwencji dziecka poprzez monitorowanie obecności w dzienniku elektronicznym)

 

Uczniowie potrafią organizować i planować pracę. Nie wzrasta liczba uczniów opuszczających zajęcia szkolne.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

Samorząd Uczniowski

7.

Stosowanie aktywnych form pracy nauczycieli z młodzieżą.

Zaznajamianie uczniów z technikami efektywnej pracy umysłowej.

Rozwój ambicji i aspiracji uczniów, wzrost umiejętności edukacyjnych.

Wszyscy nauczyciele

8.

Wczesne rozpoznawanie zagrożeń edukacyjnych, wspieranie uczniów z trudnościami w nauce.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i inne zalecone formy pomocy na bazie opinii PPP  wg potrzeb uczniów.

Zmniejszenie liczby uczniów mających problemy w nauce.

Wszyscy nauczyciele, PPP.

 

 

d)   Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

Lp

Zadanie

Sposób realizacji

Wskaźnik sukcesu

Instytucje

wspomagające

1.

Rozwijanie u uczniów ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych

Uczniowie: zajęcia tematyczne z zakresu asertywności, kształtowania poczucia własnej wartości, umiejętności komunikacyjnych, savoir vivre’u, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, tolerancji kulturowej i etnicznej.

Nauczyciele: trening umiejętności wychowawczych, warsztaty.

Nie wzrasta liczba aktów przemocy i wandalizmu w szkole i w internacie. Uczeń zna ogólnie przyjęte normy społeczno-moralne. Uczeń nabył umiejętności budowania kontaktów z ludźmi, rozwiązywania konfliktów, opierania się presji grupy oraz dokonywania racjonalnych wyborów.

Nauczyciele posiadają umiejętności wychowawcze: wspierania ucznia z problemem, skutecznego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów oraz motywowania do nauki.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz poradnie specjalistyczne, Policja

2.

Nabywanie umiejętności pomocy osobom potrzebującym, rozumienie osób niepełnosprawnych i okazywanie im szacunku.

Praca wolontariacka na rzecz potrzebujących.

Uczestnictwo w spektaklach, kiermaszach i wystawach organizowanych przez osoby niepełnosprawne.

Nauka i utrwalanie zasad ratownictwa.

 

Wzrost wrażliwości na potrzeby innych osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost umiejętności pomocy innemu człowiekowi w nagłych wypadkach.

 

 

Koło Wolontariuszy, Pedagog szkolny, Koło honorowych krwiodawców.

 

 

 

 

 

 

Szkolna drużyna medyczno-sanitarna

Nauczyciel EDB

 

e)   Promocja zdrowia

Lp

Zadanie

Sposób realizacji

Wskaźnik sukcesu

Instytucje

wspomagające

1.

Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego oraz

innych ludzi

 

 

 

 

Programy profilaktyczne: profilaktyka raka piersi „Różowa wstążeczka”, „ARS Jak dbać o miłość”.

Przekazywanie informacji uczniom na temat zagrożeń dotyczących zdrowia, sposobów właściwego odżywiania oraz promowanie zdrowego stylu życia

Uczniowie znają sposoby walki ze stresem, stosują metody samobadania piersi, zasady zdrowego żywienia, posiadają wiedzę o zagrożeniach związanych z  chorobami brudnych rąk, tatuażem i pearcingiem

Promowanie zajęć z wychowania fizycznego

Instytucje służby zdrowia, szpitale, przychodnie, Rejonowe Centrum Onkologii w Bydgoszczy, lekarze specjaliści, Sanepid, organizacje pozarządowe.

 

 

Nauczyciele wf

2.

Wprowadzanie zasad zbiorowego żywienia w stołówce internatu

Przestrzeganie norm europejskich w zakresie kaloryczności i energetyczności, zawartości witamin i mikroelementów

Pozytywne efekty stosowania zasad zdrowego żywienia potwierdzone przez kontrole specjalistycznych instytucji

 

3.

Zapewnienie uczniom opieki zdrowotnej oraz edukacji w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie problematyki AIDS, planowania rodziny, Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS, zdrowia psychicznego oraz anoreksji i bulimii

Opieka pielęgniarska i lekarka. Prowadzenie zajęć z przygotowania do życia w rodzinie. Organizowanie spotkań z lekarzami, specjalistami oraz prelegentami z właściwych dziedzin, wizyt w gabinetach specjalistycznych

Liczba uczniów korzystających z opieki medycznej i biorącej w edukacji w zakresie ochrony zdrowia i przygotowania do życia w rodzinie.

Miejskie Centrum Lekarskie w Tucholi

 

 

 

 

 

 

2.      Profilaktyka drugorzędowa

W zakresie profilaktyki drugorzędowej szkoła realizuje działania interwencyjne, prowadzone w odniesieniu do osób, u których występują liczne lub poważne problemy osobiste, rodzinne lub szkolne. Celem tych działań jest wsparcie i pomoc uczniom i ich rodzicom umożliwiające powstrzymywanie ryzykownych zachowań.

Lp

Zadanie

Sposób realizacji

Wskaźnik sukcesu

Instytucje

wspomagające

1.

Opracowanie wewnętrznych regulacji dotyczących postępowania w określonych sytuacjach problemowych. Bieżące rozwiązywanie konkretnych sytuacji kryzysowych. Praca indywidualna nad uczniem i jego rodziną oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Stosowanie obowiązujących w prawie szkolnym regulaminów, procedur oraz zasad interwencji wychowawczych.

Wzrost liczby pozytywnie rozwiązanych sytuacji kryzysowych w stosunku do liczby zdiagnozowanych przypadków. Wysoki stan świadomości społeczności szkolnej dotyczącej procedur postępowania w sytuacjach problemowych oraz możliwości uzyskania wszechstronnej pomocy.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz poradnie specjalistyczne, Policja, ośrodki pomocy społecznej, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, sądy, kuratorzy sądowi, instytucje społeczne

 

 

 

 

 

 

 

3. Zadania wynikające z ewaluacji

 

 

WNIOSKI

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

W szkole mogą wystąpić sytuacje sięgania przez uczniów po narkotyki, środki psychotropowe, zastępcze i nowe substancje psychoaktywne.

 

 

 

 

 

Wzmocnienie działań profilaktycznych adekwatnie do rozpoznanych sytuacji, uzależnień i zagrożeń:

Ø  poszerzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

Ø  szkolenie Rady Pedagogicznej celem wzmocnienia kompetencji wychowawczych,

Ø  pedagogizacja rodziców,

Ø  przeciwdziałanie dowolnemu stosowaniu suplementów diety (szkodliwość),

Ø  wzmacnianie u uczniów postaw asertywnych

 

 

Wszyscy nauczyciele

i wychowawcy grup internackich,

 

Prelegent

 

Pedagog, Wychowawcy

 

Cały rok

 

Należy wzmacniać obszar profilaktyki związany ze zdrowym stylem życia (dieta, ruch, anoreksja, otyłość)

 

Ø  promowanie zdrowego stylu życia,

Ø  kontynuacja programu „WF z klasą”,

Ø  wprowadzenie pozalekcyjnych form aktywności fizycznej (taniec, nordic walking i inne),

Kierownik internatu, Kierownik stołówki, wychowawcy internatu, nauczyciele wf.

 

Należy dostosować żywienie stołówkowe

do wymagań zdrowego stylu życia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych………

Ø  podjęcie współpracy

z dietetykami,

Ø  tematyka godzin wychowawczych,

Ø  przygotowanie młodzieży do konkursu zdrowego stylu życia,

Ø  szkolenie Rady Rodziców i uczniów.

Kierownik internatu, Kierownik stołówki

 

 

Należy przeciwdziałać przemocy i agresji        w rodzinie.

Ø  Kontynuacja pracy  profilaktycznej i wychowawczej z dziećmi objętymi Niebieską Kartą i pieczą zastępczą.

Ø  Kontynuacja działań związanych z założeniem  Niebieskiej Karty .

Dyrektor,                  Pedagog, Psycholog, Wychowawcy klas, Wychowawcy grup internackich, PCPR, Interdyscyplinarny zespół ds. Niebieskiej Karty, Policja.

 

Ewaluacja

Ø  Przeprowadzenie ankiety celem zbadania zagrożeń oraz sposobu dalszej profilaktyki,

Ø  Analiza środków spożywczych po które sięga młodzież,

Ø  Zbadanie spożycia suplementów diety.

Dyrektor,                  Lider WDN, wychowawcy klas.

 

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Technikum Leśnego w Tucholi

w dniu 27 września 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych