Tu jesteś: Strona główna Dokumenty szkolne Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin rady Pedagogicznej
Technikum Leśnego w Tucholi
im. Adama Loreta
 
§ 1
Zasady ogólne
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do realizacji jej zadań statutowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą:
1) dyrektor szkoły jako przewodniczący;
2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole bez względu na rodzaj stosunku pracy i jej wymiar czasu jako członkowie.
3. W zebraniach rady mogą brać również udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, w szczególności:
1) przedstawiciele rady rodziców;
2) przedstawiciele samorządu uczniowskiego;
3) pracownicy niepedagogiczni.
4. Udział osób wymienionych w ust. 3 może zostać ograniczony do konkretnych punktów obrad.
 
§ 2
Kompetencje rady
1. Do podstawowych zadań rady należy:
1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
2) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;
3) organizowanie wewnętrznego samokształcenia w ramach Wewnątrzszkolnego Doradztwa Nauczycieli;
4) upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego;
5) współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym:
a) niepromowania do klasy programowo wyższej ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;
b) wyrażania zgody na egzamin klasyfikacyjny na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów),
b) promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie regulaminu swojej działalności;
7) przedstawianie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
8) przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian;
9) uchwalanie statutu szkoły;
10)  zatwierdzanie wniosków zespołów przedmiotowych oraz stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę.
3. Na posiedzeniu plenarnym Rada opiniuje:
1) organizację pracy szkoły,  w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom szkoły odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5)  kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczej w szkole.
4. Rada może ustanowić odznaki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie, ustalając wzór odznaki oraz warunki jej uzyskania.
5. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.
6. Rada pedagogiczna może wystąpić do dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z pełnienia funkcji kierowniczej.
7. W przypadku określonym w ust. 5 i 6 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
8. Rada pedagogiczna wybiera spośród członków przedstawiciela do komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący szkołę do wyłonienia dyrektora szkoły w głosowaniu tajnym.
 
§ 3
Zadania Przewodniczącego i członków rady
1.  Przewodniczącym rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który zobowiązany jest do:
1) przygotowania, zwoływania i prowadzenia posiedzenia rady;
2) realizacji uchwał rady;
3) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły;
4) oddziaływania na postawę nauczycieli pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
5) dbania o autorytet rady, ochrony praw i godności nauczycieli;
6) zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form jego realizacji;
7) analizowania stopnia realizacji uchwał rady.
2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu realizacji uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
3. Członek rady jest zobowiązany do:
1) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady;
2) przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły;
3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady, jej komisji lub zespołów, do których został powołany, oraz wewnętrznym samokształceniu w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;
4) realizowania uchwał rady nawet jeśli zgłosił do nich swoje zastrzeżenia;
5) składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;
6) przestrzegania tajemnicy służbowej i nieujawniania spraw omawianych na posiedzeniach rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli lub pracowników szkoły.
 
§ 4
Organizacja pracy rady
1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
2. Rada obraduje w pełnym składzie na zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie komisjach i zespołach skupiających wybraną część członków rady.
3. Zebranie rady może być organizowane z inicjatywy lub na wniosek:
1) dyrektora szkoły;
2) przewodniczącego rady Rodziców;
3) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
4) organu prowadzącego szkołę;
5) co najmniej 1/3 członków rady.
4. Dyrektor powiadamia członków rady o zebraniu przynajmniej na 3 dni przed jej terminem, określając jego termin i godzinę.
5. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane w trybie natychmiastowym, bez zachowania wymaganego w §4 ust 4 trzydniowego okresu powiadomienia.
6. Zebrania plenarne rady organizowane są:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) w związku z podjęciem uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
4) w miarę bieżących potrzeb.
7. Uchwały rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków z zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów rozstrzygającym jest głos przewodniczącego.
8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały może się odbywać w trybie jawnym lub tajnym, przy czym tryb głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym.
9. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki przez członków rady, natomiast głosowanie tajne poprzez wypełnienie karty do głosowania.
10. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący rady, natomiast głosowanie tajne trzyosobowa komisja skrutacyjna, której członkowie wybierani są spośród obecnych na zebraniu członków.
11. Osoby zaproszone na zebranie rady i nie będące jej członkami, posiadają głos doradczy i nie biorą udziału w głosowaniu.
12. Rada powołuje w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły i komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.
13. Pracą zespołu i komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę na wniosek przewodniczącego rady.
14. Każda komisja i zespół składa na zebraniu plenarnym rady sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia.
15. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu na piśmie.
 
§5
Dokumentacja prac rady
1. Funkcję protokolanta zebrania rada powierza nauczycielowi wybranemu spośród obecnych na zebraniu członków rady.
2. Z zebrania rady sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów.
3. Protokół zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
4. Członkowie rady mogą zapoznać się z treścią protokołu i zgłosić ewentualnie poprawki przewodniczącemu rady, o których wprowadzeniu w formie poprawek do protokołu decyduje się na następnym zebraniu.
5. Protokół z posiedzenia rady jest zatwierdzany na jej następnym posiedzeniu poprzez przyjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
6. Podstawowym dokumentem działalności rady jest przesznurowana, opieczętowana i podpisana przez dyrektora księga protokołów, opatrzona klauzulą: "księga zawiera ..... stron i obejmuje okres pracy rady od dnia ...... do dnia .......”
7. Księgę protokołów udostępnia się do wglądu:
1) nauczycielom szkoły;
2) upoważnionym przedstawicielom organów sprawujących nadzór pedagogiczny;
3) upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
8. Protokół sporządza się wg następującej struktury:
1) tytuł zebrania;
2) ustalenia formalne;
3) przebieg obrad;
4) osoba prowadząca obrady;
5) porządek obrad z adnotacją na czyj wniosek i o jaki punkt został on rozszerzony lub zmniejszony;
6) zapis treści przyjętych wniosków, uchwał i rozstrzygnięć;
7) przebieg zebrania po wyczerpaniu porządku obrad oraz omawiane wolne wnioski;
8) zapis końcowy;
9) podpisy.
 
 
 
Zatwierdzono na posiedzeniu rady pedagogicznej Technikum Leśnego w Tucholi im. Adama Loreta w dniu 11 września 2013 roku.
Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14. Ministerstwo Środowiska - https://www.gov.pl/web/srodowisko.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych