Tu jesteś: Strona główna Dokumenty szkolne Statut szkoły

Statut szkoły

Statut Technikum leśnego w tucholi

im. Adama loreta

 

tekst ujednolicony

 

Rozdział 1

Informacje o szkole

 

§ 1

1.      Szkoła nosi nazwę: Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta.

2.      Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta (zwane dalej „szkołą”) jest szkołą publiczną.

3.      Siedzibą szkoły jest budynek szkolny przy ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola.

4.      Organem prowadzącym szkołę oraz sprawującym nadzór pedagogiczny jest minister właściwy do spraw środowiska.  Siedzibą organu prowadzącego jest budynek przy ul. Wawelskiej 52-54, 00-922 Warszawa.

5.      Szkoła jest szkołą publiczną, która:

1)      zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)      przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z obowiązującymi zasadami obowiązku szkolnego oraz powszechnej dostępności;

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)      realizuje ustalone odpowiednimi przepisami podstawy programowe;

5)      realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

6.      Szkoła kształci w 4-letnim cyklu w zawodzie technik leśnik 314301.

7.      Szkoła prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik leśnik 314301.

 

§ 2

1.      Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. Realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie,                    a w szczególności:

1)         umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

2)         umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu;

3)         kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

4)         sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;

5)         umożliwia uczniom zachowanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej;

6)         udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

7)         umożliwia uczniom rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przez udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły lub poza nią;

8)         wspomaga rozwój intelektualny i społeczny uczniów poprzez współpracę
z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi, turystycznymi
i branżowymi, itp. działającymi na terenie gminy, województwa, kraju i zagranicą, umożliwiając ich udział w poszerzaniu oferty edukacyjnej w zakresie realizacji zadań określonych w planie pracy szkoły.

2.      Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę podczas:

1)      zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poprzez nauczycieli prowadzących zajęcia;

2)      przebywania w pracowniach oraz pomieszczeniach specjalistycznych zgodnie
z regulaminami tych pracowni poprzez nauczycieli prowadzących zajęcia,

3)      zajęć praktycznych zgodnie z regulaminem zajęć praktycznych poprzez nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

4)      zajęć wychowania fizycznego realizowanych w szkole oraz poza nią na terenie zewnętrznych obiektów sportowych poprzez nauczycieli prowadzących zajęcia
z zastrzeżeniem iż:

a)      uczeń posiadający stałe zwolnienie z wychowania fizycznego może być zwolniony z obecności na zajęciach, w przypadku gdy odbywają się one                         na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, co jednak wymaga uzgodnień pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia a dyrektorem szkoły;

b)      uczeń, któremu ze względu na bieżący stan zdrowia wyjście poza teren szkoły podczas zajęć wychowania fizycznego sprawia trudności przebywa w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza,

5)      przerw międzylekcyjnych poprzez nauczycieli pełniących dyżury w budynku szkoły oraz na terenach do niego przylegających zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów nauczycielskich;

6)      przebywania w budynkach szkoły i internatu oraz na terenach do nich przylegających poprzez system wideo monitoringu;

7)      wycieczek i imprez turystyczno-dydaktycznych organizowanych przez szkołę zgodnie z regulaminem wycieczek poprzez opiekunów;

8)      pobytu w szkole i internacie poprzez organizację opieki zdrowotnej i zapewnienie higienicznych warunków.

3.      Szczególną opieką indywidualną szkoła otacza uczniów:

1)      znajdujących się w trudnych warunkach rodzinnych, materialnych i zdrowotnych;

2)      rozpoczynających naukę w pierwszej klasie;

3)      ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

§ 3

1.         Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, ich rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli.

2.         Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w  życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

3.         Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w

       szczególności:

a)       z niepełnosprawności;

b)       z niedostosowania społecznego;

c)       z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d)       z zaburzeń zachowania lub emocji;

e)       ze szczególnych uzdolnień;

f)        ze specyficznych trudności w uczeniu się;

g)       z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

h)       z choroby przewlekłej;

i)         z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

j)        z niepowodzeń edukacyjnych;

k)       z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

l)         z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom

5.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

6.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści.

7.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana                                           we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi (w tym specjalistycznymi), placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi szkołami
i placówkami, organizacjami pozarządowymi, a także instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8.    W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane zadania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, a także w formie zajęć, np.: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć specjalistycznych, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Wymienione zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega ponadto na:

1)      podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                             z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

2)      podejmowaniu działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych;

3)      działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

10.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek ucznia, rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

11.   Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów szkole należy w szczególności:

1)       rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2)       określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3)       rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4)       podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5)       współpraca z poradnią.

12.   Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:

1)       obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a)       trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

b)       szczególnych uzdolnień;

2)       doradztwo edukacyjno-zawodowe.

13.   W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

14.  Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, a w razie potrzeby we współpracy z nimi planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach ich zintegrowanych działań. Jeżeli wychowawca klasy stwierdza, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, przekazuje tę informację dyrektorowi szkoły.

15.   Dyrektor ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin.

16.  Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

17.  Objęcie ucznia pomocą jest nieodpłatne i dobrowolne oraz wymaga zgody ucznia w przypadku ucznia pełnoletniego lub zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w przypadku ucznia niepełnoletniego.

18. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi  specjalistycznymi poradniami świadczącymi pomoc uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie:

1)      udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej;

2)      określenia zgodności posiadanych predyspozycji z obecnym i przyszłym kierunkiem kształcenia;

3)      przeciwdziałania przejawom niedostosowania społecznego i zjawiskom patologicznym w życiu szkoły oraz profilaktyce w zakresie alkoholizmu, palenia papierosów i narkomanii.

 

Rozdział 2

Organy szkoły

 

§ 4

1.      Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły;

2)      rada pedagogiczna;

3)      samorząd uczniowski;

4)      rada rodziców.

2.      Poszczególne organy szkoły mają możliwość:

1)      swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;

2)      bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach
i decyzjach;

3)      współdziałania z innymi organami w realizacji swoich zadań;

4)      wspólnego rozwiązywania ewentualnych sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

3.      Poszczególne organy szkoły obowiązane są do składania sprawozdań ze swojej działalności:

1)      na bieżąco, na zebraniach własnych ogniw organizacyjnych;

2)      co najmniej dwa razy w roku na zebraniach plenarnych.

4.         Formy rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy organami szkoły określa się następująco:

1)      spory pomiędzy uczniem a innym uczniem, zespołem uczniów, nauczycielem lub pracownikiem szkoły rozwiązuje wychowawca klasy, a w razie konieczności pedagog szkolny i dyrektor szkoły;

2)      spory pomiędzy nauczycielem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły rozwiązuje dyrektor szkoły;

3)      spory pomiędzy nauczycielem a rodzicem (prawnym opiekunem) lub grupą rodziców (prawnych opiekunów) rozwiązuje dyrektor szkoły a w przypadku nieuzyskania porozumienia konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;

4)      spory pomiędzy nauczycielem a dyrektorem szkoły rozwiązuje przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

 

§ 5

1.      Szkołą kieruje dyrektor, który reprezentuje szkołę na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły i przewodniczącym rady pedagogicznej.

2.      Stanowisko dyrektora szkoły powierza i z niego odwołuje organ prowadzący szkołę.

3.      Do obowiązków dyrektora należy zwłaszcza:

1)         kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły;

2)         sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

3)         sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów;

4)         sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

5)         przewodzenie radzie pedagogicznej, prowadzenie i przygotowywanie jej zebrań oraz przedstawianie co najmniej dwa razy w roku ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

6)         realizowanie uchwał rady pedagogicznej;

7)         powierzenie i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych w szkole po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej;

8)         ustalanie oceny pracy nauczycieli w tym również nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole;

9)         organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;

10)      podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

4.      Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:

1)         skreślenia ucznia z listy uczniów;

2)         zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

3)         przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły;

4)         występowania z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;

5)         powoływania komisji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej;

6)         przyjmowania uczniów do szkoły;

7)         powoływania komisji egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz sprawdzianu;

8)         zwalniania uczniów z nauki drugiego języka obcego, wychowania fizycznego oraz informatyki;

9)         indywidualnego programu i toku nauczania oraz realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

10)      ustalania zawodów, w których kształci szkoła;

11)      dopuszczania do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania;

12)      wyrażania zgody na powtarzanie przez ucznia klasy, w szczególności w przypadku ukończenia przez niego 21 roku życia.

5.      Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

1)         dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

2)         tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

3)         realizowanie zadań zgodnie z zaleceniami organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

4)         zapewnienie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5)         zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych szkoły;

6)         prawidłowe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym szkoły;

7)         zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły;

8)         prawidłową organizację oraz przebieg egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

6.            Dyrektor ma prawo:

1)      wstrzymania uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami i niezwłocznego powiadamiania o tym organu prowadzącego szkołę;

2)      wyrażania zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia
i organizacje po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności;

3)      zobowiązania nauczycieli do wykonania w okresie ferii w czasie nie dłuższym niż siedem dni czynności związanych z organizacją pracy szkoły;

4)      ustalania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7.      Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami (prawnymi opiekunami), samorządem uczniowskim i działającymi w szkole związkami zawodowymi.

§ 6

1.      W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektora, kierownika szkolenia praktycznego, kierownika internatu i zastępcy kierownika internatu.

2.      Wymienione w ust. 1 stanowiska kierownicze powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej.

3.      Do obowiązków wicedyrektora należy w szczególności:

1)         inicjowanie, programowanie i ocenianie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

2)         opracowywanie planu lekcji oraz organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

3)         przygotowywanie rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw;

4)         przygotowywanie dokumentacji egzaminu maturalnego;

5)         kontrolowanie dokumentacji szkolnej nauczycieli w formie dzienników zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych i arkuszy ocen;

6)         zapewnianie warunków do realizacji programów nauczania;

7)         sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz obserwowanie, kontrolowanie
i wspomaganie pracy nauczycieli zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;

8)         sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej w zakresie spraw dydaktycznych.

4.      Do obowiązków kierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności:

1)         organizacja praktyk zawodowych i zajęć praktycznych;

2)         opracowanie harmonogramów praktyk zawodowych i zajęć praktycznych;

3)         organizacja polowań szkoleniowych;

4)         sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz obserwowanie, kontrolowanie
i wspomaganie pracy nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki, nauczycieli praktycznej nauki, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;

5)         przygotowywanie dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie;

6)         współpraca z Ministerstwem Środowiska i Lasami Państwowymi w sprawach związanych z kształceniem zawodowym;

7)         kontrola dokumentacji przebiegu nauczania związanej z kształceniem zawodowym;

8)         sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego.

5.      Do obowiązków kierownika internatu należy w szczególności:

1)      inicjowanie, programowanie i ocenianie zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu;

2)      zapewnianie warunków do realizacji programów wychowania;

3)      organizowanie opieki wychowawczej w internacie;

4)      czuwanie nad zdrowiem wychowanków, ich rozwojem fizycznym, moralnym, umysłowym i estetycznym;

5)      ustalanie potrzeb remontowo-budowlanych internatu;

6)      nadzorowanie pracy kuchni, stołówki oraz magazynu;

7)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz obserwowanie, kontrolowanie
i wspomaganie pracy wychowawców zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.

6.      Do obowiązków zastępcy kierownika internatu należy w szczególności:

1)         umożliwianie rozwoju samodzielności i aktywności oraz zainteresowań i uzdolnień wychowanków;

2)         opracowywanie planu dyżurów wychowawców oraz organizowanie zastępstw za nieobecnych wychowawców;

3)         przygotowywanie rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw;

4)         kontrolowanie dokumentacji wychowawców;

5)         kontrolowanie ewidencji i obowiązku meldunkowego wychowanków;

6)         sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych;

7)         sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz obserwowanie, kontrolowanie
i wspomaganie pracy wychowawców zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.      

§ 7

1.      Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele.

2.      Rada pedagogiczna działa na podstawie własnego regulaminu, a jej posiedzenia są protokołowane.

3.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4.      W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni przez przewodniczącego goście.

5.      Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6.      Członkowie rady pedagogicznej są obowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły oraz ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym:

a)      niepromowania do klasy programowo wyższej ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

b)      wyrażania zgody na egzamin klasyfikacyjny na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów),

b)      promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6)      ustalanie regulaminu swojej działalności;

7)      przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian;

8)      uchwalanie statutu szkoły.

8.      Rada pedagogiczna opiniuje:

1)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2)      projekt planu finansowego szkoły;

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty;

4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)      propozycje realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego;

6)      zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki;

7)      wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

8)      ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

9)      wniosek o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego;

10)    kandydaturę ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów;

11)    powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata lub gdy do konkursu nikt się nie zgłosił;

12)    delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

13)    przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły;

14)    powierzenie stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkole;

15)    odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego
w szkole;

16)    wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

17)    wniosek o nadanie imienia szkole;

18)    wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

19)    kandydatury na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli;

20)    program wychowawczy szkoły i program profilaktyki.

 

 § 8

1.      Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) uczniów.

2.      Zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły.

3.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4.      Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:

1)      programowania pracy szkoły;

2)      doskonalenia organizacji i warunków pracy szkoły;

3)      pomocy w realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

5.      Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki i programu wychowawczego;

2)      ustalanie regulaminu swojej działalności.

6.      Rada rodziców opiniuje:

1)      program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
w szkole;

2)      projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

3)      delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;

4)      podjęcie w szkole działalności stowarzyszenia lub innej organizacji;

5)      wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

6)      wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

7)      pracę nauczyciela do ustalenia dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

8)      propozycję realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;

9)      wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

10)    wniosek o nadanie imienia szkole;

11)    ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

7.      W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (prawnych opiekunów) oraz innych źródeł. Rada może też podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

§ 9

1.      Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i profilaktyki.

2.            Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1)      poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych oraz wymagań programowych w danej klasie;

2)      poznania przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4)      uzyskiwania na miesiąc przed śródroczną i roczną klasyfikacją pisemnej informacji
o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania;

5)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

6)      zwracania się o pomoc i poradę do pedagoga szkolnego;

7)      wyrażania i przekazywania poprzez radę rodziców opinii na temat pracy szkoły.

3.      W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się dla rodziców (prawnych opiekunów):

1)      zebrania ogólne;

2)      zebrania klasowe;

3)      konsultacje u nauczycieli, wychowawców klasy i internatu oraz pedagoga szkolnego.

4.      Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie mogą mieć wpływ na dobór lub zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył obowiązki wychowawcy klasy lub przydzielił nauczanie danego przedmiotu w klasie:

1)      w sytuacjach uzasadnionych takich jak niewywiązywanie się z obowiązków, naruszenie obowiązujących przepisów, naruszanie godności osobistej uczniów mogą zwrócić się do dyrektora z wnioskiem o zmianę nauczyciela;

2)      dyrektor podejmuje stosowną decyzję po zbadaniu sprawy, wysłuchaniu stron, zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i rady samorządu uczniowskiego.

§ 10

1.      Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie.

2.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4.      Samorząd przedstawia radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem;

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

7)      prawo wyrażania opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

5.      Do kompetencji stanowiących samorządu uczniowskiego należy:

1)      uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego;

2)      przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów;

6.      Samorząd uczniowski opiniuje:

1)      wniosek dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów;

2)      wniosek o nadanie imienia szkole;

3)      ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

4)      wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

7.      Podstawą pracy samorządu uczniowskiego jest roczny plan działalności.

8.      Samorząd uczniowski informuje radę pedagogiczną o swojej pracy i co najmniej dwa razy w roku formułuje wnioski do zatwierdzenia.

 

Rozdział 3

Organizacja szkoły

 

§ 11

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych ramowym planem nauczania.

2.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

4.      W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności:

1)      liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2)      liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę;

3)      liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

5.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

6.      Szkoła prowadzi następującą dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej:

         1)      księgę uczniów;

         2)      dzienniki lekcyjne;

3)      dzienniki zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć, które nie są wpisywane do dziennika lekcyjnego;

4)      arkusze ocen;

5)      księgi arkuszy ocen;

6)      księgę uchwał rady pedagogicznej;

7)      zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

8)      dziennik pedagoga;

9)      dziennik nauczyciela-bibliotekarza;

10)  dziennik nauczyciela-wychowawcy grupy wychowawczej.

7.      Dzienniki lekcyjne prowadzone są za zgodą organu prowadzącego wyłącznie w formie elektronicznej. Za udostępnianie rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane opłaty.

8.      Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej regulują odrębne przepisy.

 

§ 12

1.      Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz uwzględniające potrzeby uczniów, a także zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)      praktyczna nauka zawodu;

4)      zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5)      zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

2.      Obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.

3.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Godzina zajęć opiekuńczo-wychowawczych trwa 60 minut. Pomiędzy poszczególnymi lekcjami organizuje się przerwy trwające od 5 do 20 minut. Podczas zajęć praktycznych organizuje się przerwę trwającą 30 minut.

4.      Zajęcia lekcyjne z języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego, użytkowania komputerów, systemu informacyjnego lasów państwowych oraz zajęć praktycznych mogą odbywać się z podziałem oddziału na grupy.

 

§ 13

1.         Uczniowie realizują kształcenie praktyczne w formie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, które odbywają się na terenie współpracujących ze szkołą na podstawie umowy nadleśnictw dydaktycznych.

2.         Zajęcia praktyczne organizuje się w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

3.         Praktyki zawodowe organizuje się w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy
i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.

4.         Nadleśnictwa dydaktyczne, przyjmujące uczniów szkoły na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, zapewniają środki dydaktyczne oraz odpowiednie warunki bezpieczeństwa
i higieny pracy.

5.         Uczniowie mogą dodatkowo dobrowolnie odbywać indywidualne praktyki zawodowe w wybranych przez siebie nadleśnictwach po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły i właściwym terytorialnie nadleśniczym. Termin dodatkowych praktyk zawodowych nie może kolidować z obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi i nie zwalnia z realizacji obowiązkowego kształcenia praktycznego realizowanego przez szkołę.

6.         Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych
w szkole sprawuje kierownik szkolenia praktycznego.

7.         Szczegółowe terminy praktyk zawodowych ustala na dany rok szkolny kierownik szkolenia praktycznego.

8.         Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla zawodu technik leśnik 314301.

9.         Szkoła kieruje uczniów do nadleśnictw dydaktycznych na podstawie umowy między szkołą a nadleśnictwem, podpisywaną na dany rok szkolny.

 

§ 14

1.      Szkoła kierując uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe nadzoruje realizację programu nauczania i praktyk zawodowych.

2.      Pracę dydaktyczną w zakresie praktycznej nauki zawodu prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu, odpowiadając za jej poziom i wyniki.

3.      Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych nie może przekroczyć 8 godzin.

4.      W czasie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych organizuje się 30 minutową przerwę.

5.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik szkolenia praktycznego.

6.      Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są materialnie odpowiedzialni za dokonane przez ucznia zniszczenia z mocy odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych.

7.      Szkoła przygotowuje uczniów do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

8.      Szkoła może organizować dla uczniów dodatkowe zajęcia w formach pozaszkolnych, np. kursy lub szkolenia, w wyniku których uczniowie uzyskają dodatkowe uprawnienia lub umiejętności zawodowe na podstawie odrębnych przepisów.

9       Szczegółową organizację kształcenia praktycznego określa regulamin praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.

 

§ 15

1.      Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.      Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz uwzględniające potrzeby uczniów, a także zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są w następujących formach:

1)      koła tradycji leśnych i łowieckich:

a)      koło sokolników,

b)      koło sygnalistów,

c)      klub etycznego łowiectwa;

2)      orkiestra szkolna;

3)      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

4)      zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)      inne zajęcia wynikające z doraźnych potrzeb.

3.      Organizację zajęć w danym roku szkolnym ustala dyrektor na podstawie analizy bieżących potrzeb uczniów oraz możliwości szkoły.

4.      Zajęcia odbywają się w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć edukacyjnych
i w terminach umożliwiających uczestnictwo w nich uczniów.

5.      Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny.

6.      Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Zasady przebywania
w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia oraz korzystania z ich wyposażenia szczegółowo określają regulaminy poszczególnych pracowni i pomieszczeń.

§ 16

1.      W celu realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom i nauczycielom możliwość korzystania z następujących pomieszczeń:

1)      pomieszczeń do nauki z odpowiednim wyposażeniem:

a)      pracowni do nauki przedmiotów ogólnokształcących;

b)      pracowni do nauki przedmiotów zawodowych;

2)      pomieszczeń sokolarni oraz orkiestry;

3)      izby tradycji łowieckiej, muzeum sygnałów myśliwskich oraz sali wystaw;

4)      biblioteki z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji;

5)      gabinetu pedagoga;

6)      gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

7)      zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

8)      pomieszczeń administracyjno-gospodarczych;

9)      internatu;

10)    kuchni i stołówki;

11)    parkingu.

2.      Zasady przebywania w pracowniach i pomieszczeniach szkolnych oraz korzystania z ich wyposażenia określają poszczególne regulaminy.

 

§ 17

1.      W szkole działa biblioteka szkolna wraz z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wśród rodziców (prawnych opiekunów) wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie
i leśnictwie.

2.      Zadania te realizują nauczyciele-bibliotekarze, zgodnie z art. 104 Ustawy Prawo oświatowe, w zakresie:

         1)      gromadzenia i udostępniania książek i innych zbiorów informacji, w tym: podręczników, materiałów edukacyjnych, i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22 aj Ustawy o systemie oświaty, m.in. poprzez:

a)      wypożyczanie indywidualne dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły                    i rodziców (prawnych opiekunów) uczniów oraz słuchaczy kursów R.13 i R.14,

b)      udostępnianie w czytelni księgozbioru podręcznego oraz prasy,

c)      udostępnianie materiałów z Internetu w Multimedialnym Centrum Informacji,

d)      wypożyczanie kompletów książek nauczycielom do pracowni przedmiotowych,

e)      wypożyczanie materiałów bibliotecznych na lekcje oraz na inne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;

2)      tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi poprzez:

a)      prowadzenie dwóch rodzajów katalogów kartkowych,

b)      prowadzenie katalogu w formie elektronicznej w programie do obsługi bibliotek szkolnych,

c)      zapewnienie dostępu do zbiorów prasy leśnej,

d)      wzbogacanie i aktualizowanie księgozbioru podręcznego wykorzystywanego
w czytelni,

e)      systematyczne szkolenie uczniów w zakresie posługiwania się różnymi źródłami informacji,

f)      prowadzenie i nadzorowanie Multimedialnego Centrum Informacji z dostępem do Internetu;

 3)     rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się poprzez:

a)      fachowe doradztwo czytelnicze,

b)      współpracę z nauczycielami w zakresie przygotowania uczniów do udziału
w konkursach i olimpiadach,

c)      wszechstronną pomoc w przygotowywaniu przez uczniów prezentacji
z przedmiotów objętych programem nauczania,

d)      stosowanie wizualnej zachęty do czytelnictwa poprzez zamieszczanie materiałów prasowych w gablotach szkolnych,

e)      organizowanie współzawodnictwa czytelniczego i konkursów tematycznie związanych z książką, jej powstaniem i historią;

 4)     organizowania działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,                 w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, m.in. poprzez udział w uroczystościach, konkursach i imprezach kulturalnych, wynikających z planu pracy szkoły;

5)   przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

3.      Z biblioteki, czytelni i Multimedialnego Centrum Informacji mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, a także słuchacze kursów R.13 i R.14.

4.      Godziny pracy biblioteki, czytelni i Multimedialnego Centrum Informacji umożliwiają uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, natomiast słuchaczom kursów R.13 i R.14 podczas ich weekendowych zajęć, zgodnie
z harmonogramem pracy corocznie uzgadnianym z dyrektorem szkoły.

5.      Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami na terenie Tucholi w zakresie:

1)      wypożyczeń międzybibliotecznych;

2)      wspólnego organizowania działań upowszechniających czytelnictwo i rozwijanie zainteresowań uczniów;

3)      współorganizowania szkoleń dla środowiska bibliotekarzy bibliotek publicznych, szkolnych oraz aktywne uczestniczenie w nich.

 

§ 18

1.         Szkoła prowadzi internat koedukacyjny, który zajmuje wydzieloną część kompleksu obiektów szkolnych oraz korzysta z infrastruktury technicznej i organizacyjnej szkoły.

2.         Bezpośredni nadzór nad działalnością internatu sprawuje dyrektor szkoły, we współpracy z kierownikiem internatu i zastępcą kierownika internatu.

3.         W internacie mogą mieszkać uczniowie szkoły oraz w miarę możliwości uczniowie innych szkół, a także słuchacze kursów R.13 i R.14, za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4.         Internat prowadzi działalność we wszystkie dni tygodnia przez cały rok szkolny
z wyjątkiem okresu przerw świątecznych i ferii szkolnych.

5.         Internat organizuje opiekę wychowawczą zgodnie z tygodniowym planem zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

 

§ 19

1.         Celem działalności internatu jest zapewnienie uczącej się młodzieży opieki wychowawczej i kształtowanie jej rozwoju, w ścisłej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz placówkami i instytucjami, których celem jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży.

2.         Działalność opiekuńczo-wychowawcza internatu ukierunkowana jest na kształtowanie postaw wychowanków, pozwalających na właściwe przygotowanie do przyszłego samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

3.      Do zadań internatu należy zapewnienie wychowankom w szczególności:

1)         odpłatnego zakwaterowania w internacie;

2)         odpłatnego całodziennego wyżywienia w stołówce internatu;

3)         bezpiecznych i higienicznych warunków zamieszkania, nauki i wypoczynku;

4)      dostępu do pomieszczeń internatu i znajdującego się w nich wyposażenia, służących rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu mieszkańców internatu;

5)      możliwości realizacji własnych zainteresowań;

6)      pomocy wychowawców w realizacji obowiązków uczniowskich;

7)      opieki i pomocy ze strony pedagoga;

8)      aktywnego uczestnictwa w życiu internatu;

9)      efektywnego wykorzystania czasu wolnego i czasu przeznaczonego na naukę;

10)    ochrony przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji;

11)    ochrony godności osobistej.

4.      Realizacja celów i zadań internatu następuje poprzez:

1)      prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych;

2)      organizację zajęć pozalekcyjnych w ramach czasu wolnego wychowanków;

3)      pracę wychowawców i pedagoga;

4)      aktywizację mieszkańców do różnego rodzaju działalności samorządowej;

5)      zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń i pomocy dydaktycznych;

6)      organizację wycieczek, wyjść i wyjazdów do placówek kulturalnych, sportowych i innych zlokalizowanych na terenie miasta i poza miastem;

7)      organizację imprez wewnętrznych pozwalających na integrację wychowanków
i kształtujących prawidłowe zasady współżycia młodzieży będącej na różnym poziomie rozwoju;

8)      ścisłą współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami), wychowawcami klas
i nauczycielami w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych;

9)      wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

 

§ 20

1.         Kierownik internatu, zastępca kierownika internatu oraz wszyscy nauczyciele-wychowawcy tworzą zespół wychowawców internatu.

2.         Do zadań zespołu nauczycieli-wychowawców internatu należy w szczególności:

1)         dokonywanie analizy i oceny działalności internatu;

2)         ustalanie wniosków zmierzających do podnoszenia poziomu jego działalności;

3)         inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej;

4)         diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków;

5)         opracowanie planu opiekuńczo-wychowawczego na dany rok szkolny;

6)         dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych;

7)         doskonalenie metod pracy wychowawczej;

8)         organizowanie samokształcenia wychowawców.

4.      Podstawą pracy zespołu jest roczny plan działalności.

5.      Zespół informuje radę pedagogiczną o swojej pracy i co najmniej dwa razy w roku formułuje wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

 

§ 21

1.       Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje nauczyciel-wychowawca.

2.       Do zadań nauczyciela-wychowawcy należy w szczególności:

1)         inspirowanie i kierowanie działalnością grupy wychowawczej;

2)         pełnienie funkcji rzecznika spraw wychowanków wobec zespołu wychowawców internatu;

3)         planowanie, realizacja, rozliczanie i ocenianie działalność grupy i wychowanków;

4)         inspirowanie samorządności;

5)         rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;

6)         utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami i wychowawcami klas;

7)         systematyczna współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków;

8)         stwarzanie wychowankom warunków do nauki i wypoczynku;

9)         wyrabianie u wychowanków samodzielności i wdrażanie ich do samoobsługi;

10)      ponoszenie i kształtowanie odpowiedzialności za stan powierzonego lub użytkowanego przez grupę mienia;

11)      udzielanie porad oraz służenie pomocą i opieką wychowankom;

12)      troska o zdrowie i bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd wychowanków;

13)      aktywne zwalczanie wszelkich przejawów patologii społecznych i nałogów;

14)      zapobieganie konfliktom i stresom;

15)      czuwanie nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem
w pomieszczeniach, w których przebywają wychowankowie.

 

 

§ 22

1.         Podstawową jednostką organizacyjną internatu jest grupa wychowawcza.

2.         Dopuszcza się zróżnicowanie liczebności poszczególnych grup wychowawczych, m.in. ze względu na płeć wychowanków oraz możliwości organizacyjne internatu,                             w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę.

§ 23

1.         Kwestie dotyczące zamieszkania ucznia w internacie i całodziennego wyżywienia reguluje umowa zawierana pomiędzy szkołą a rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

2.         Umowa z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia szkoły zawierana jest na czas trwania nauki w szkole, natomiast z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów innych szkół na dany rok szkolny.

3.         Wychowankowie internatu mają obowiązek uiszczania opłat za internat w terminie określonym w umowie.

4.         Opłata za internat składa się z:

1)      należności za zakwaterowanie (tzw. „czesnego”), będącej stałą stawką miesięczną obowiązującą w danym roku szkolnym – zgodnie z umową pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem szkoły;

2)      należności za wyżywienie, której kwota jest wyliczana na koniec każdego miesiąca na podstawie rzeczywistych, poniesionych kosztów.

5.         Wychowankowie są na bieżąco informowani o aktualnie obowiązujących stawkach opłat.

6.         Wychowanek internatu, który z przyczyn losowych, nie może uiścić swoich zobowiązań finansowych w wyznaczonym terminie lub w pełnej wysokości, może zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o czasowe przesunięcie terminu płatności.

7.         Zadłużenie wychowanka w opłatach za internat jest podstawą rozwiązania umowy
w sprawie zakwaterowania i wyżywienia w internacie. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne z natychmiastowym skreśleniem ucznia z listy wychowanków internatu.

 

 

 

§ 24

1.         W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła prowadzi kuchnię i stołówkę.

2.         Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.

3.       Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4.               Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców (prawnych opiekunów) albo ucznia
z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:

1)      w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2)      w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

5.         Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa
w ust. 4, dyrektora szkoły.

6.         Nadzór nad stołówką sprawuje kierownik internatu poprzez specjalistę do spraw żywienia.

7.         Posiłki przygotowywane przez stołówkę są odpłatne i muszą z nich korzystać wychowankowie internatu (zgodnie z umową pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem szkoły), natomiast mogą z nich korzystać osoby zakwaterowane w internacie oraz pracownicy i emerytowani pracownicy szkoły.

 

§ 25

 

       W szkole mogą być organizowane i realizowane działania w zakresie wolontariatu                     w następujących formach:

       1)   szkolny klub wolontariusza – wewnętrzna organizacja szkoły, zatwierdzona przez 

             dyrektora szkoły lub uchwałę Rady Pedagogicznej na podstawie regulaminu i 

             programu wychowawczo-profilaktycznego;

       2)   sekcja w ramach Samorządu Uczniowskiego – jej działalność jest wpisana                                                 

             w program działań Samorządu Uczniowskiego;

       3)    wolontariat uczniów w zewnętrznych instytucjach; udział w jednorazowych akcjach 

              organizowanych przez zewnętrzne podmioty, włączanie się uczniów (indywidulanie     

             lub zespołowo) w działania na rzecz lokalnych instytucji;

       4)    tandemy wolontariackie – wolontariat opierający się na wzajemnej wymianie wiedzy 

              i umiejętności.

 

 

 

§ 26

1.      Szkoła może udzielać pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub losowej.

2.      Uczeń może otrzymać:

1)         doraźny zasiłek losowy;

2)         stypendium szkolne.

3.      Powyższe świadczenia uczniowie otrzymują na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 4

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 27

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji, obsługi
i księgowości.

2.      Zasady zatrudniania pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

3.      Zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa regulamin organizacyjny szkoły.

 

§ 28

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.      Obowiązkiem nauczyciela jest:

1)      realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach i grupach;

2)      realizacja zadań organizacyjnych przydzielonych w planie pracy szkoły oraz innych zadań doraźnych, zleconych przez dyrektora;

3)      rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do prowadzenia wszystkich swoich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

4)      zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę;

5)      pełnienie dyżurów podczas przerw lekcyjnych zgodnie z regulaminem dyżurów nauczycielskich;

6)      wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz rozwijanie ich zdolności
i zainteresowań;

7)      przekazywanie uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) informacji dotyczących zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie;

8)      informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o obowiązujących wymaganiach oraz zasadach i kryteriach oceniania;

9)      udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów;

10)    sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

11)    szanowanie godności wszystkich uczniów, ich rodziców (prawnych opiekunów),
a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;

12)    bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów;

13)    informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach uczniów w nauce i ich problemach;

14)    stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych oraz podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach;

15)    dbałość o pomoce dydaktyczno-naukowe i sprzęt szkolny, tworzenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

16)    udział w pracach rady pedagogicznej;

17)    nieujawnianie spraw, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów, ich rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;

18) dbanie o atmosferę życzliwości i koleżeństwa w pracy;

19)    realizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów;

20)    uczestniczenie w spotkaniach zespołów przedmiotowych, problemowych i w sprawie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych doraźnych zespołach powołanych przez dyrektora szkoły.

 

3.      Nauczyciele mają prawo do:

1)      decydowania o wyborze programu nauczania, metod kształcenia, podręczników
i środków dydaktycznych, organizacji pracy lekcyjnej;

2)      zgłaszania innowacji pedagogicznych;

3)      formułowania autorskich programów nauczania i wychowania;

4)      oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem;

5)      współdecydowania o ocenie zachowania uczniów;

6)      wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów;

7)      pracy w warunkach bezpieczeństwa i higieny;

8)      wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

4.      Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

1)      poziom i wyniki nauczania i wychowania powierzonych im uczniów;

2)      życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie;

3)      stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych im przydzielonych.

 

§ 29

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski.

2.      Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący zespołu, którym jest wychowawca klasy.

3.      Do zadań zespołu należy:

1)      ustalanie zestawów programów nauczania z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego;

2)      współtworzenie z wychowawcą klasy programu wychowawczego w oparciu
o program wychowawczy szkoły;

3)      wspólne opracowywanie planu działań profilaktycznych określonych w programie profilaktyki;

4)      wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

5)      analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy;

6)      analizowanie sytuacji uczniów sprawiających problemy wychowawcze
i opracowywanie efektywnych metod oddziaływania.

4.      Klasowe zespoły nauczycieli działają autonomicznie.

5.      Zespoły informują radę pedagogiczną o swojej pracy.

 

 

 

§ 30

1.      Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.

2.      W szkole funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe:

1)      zespół przedmiotów humanistycznych;

2)      zespół przedmiotów zawodowych;

3)      zespół języków obcych;

4)      zespół przedmiotów przyrodniczych i ścisłych;

5)      zespół wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa;

6)      zespół wychowawców internatu.

3.      Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

4.      Do zadań zespołu przedmiotowego należy:

1)      organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania oraz korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

2)      opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

3)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4)      współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5)      opiniowanie programu nauczania ogólnego oraz programu nauczania dla zawodu przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

5.      Zespoły przedmiotowe działają autonomicznie, a podstawą ich pracy jest roczny plan działalności.

6.      Zespoły informują radę pedagogiczną o swojej pracy i co najmniej dwa razy w roku formułują wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

 

§ 31

1.      Nauczyciele tworzą zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą:

         1)      pedagog szkolny;

         2)      wychowawcy klas.

2.      W uzasadnionych przypadkach do pracy w zespole mogą być powołani:

         1)      wicedyrektor;

         2)      kierownik internatu;

         3)      zastępca kierownika internatu;

         4)      wychowawcy internatu.

3.      Pracą zespołu wychowawczego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

4.      Do zadań zespołu wychowawczego należy:

1)      koordynowanie i monitorowanie realizowania programu wychowawczego szkoły
i programu profilaktyki;

2)      analizowanie trudnych problemów wychowawczych i pomoc nauczycielom w ich rozwiązywaniu;

3)      koordynowanie działań wychowawczych prowadzonych w szkole;

4)      monitorowanie przestrzegania praw i obowiązków ucznia;

5)      wypracowywanie metod działania przeciwdziałających negatywnym zjawiskom wychowawczym;

6)      inspirowanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy wychowawczej.

5.      Podstawą pracy zespołu jest roczny plan działalności.

6.      Zespół informuje radę pedagogiczną o swojej pracy i co najmniej dwa razy w roku formułuje wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

 

§ 32

1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego
z nauczycieli uczących w tym oddziale- wychowawcy klasy.

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały etap kształcenia.

3.      Nauczycielowi w pierwszym roku pracy nie powierza się obowiązków wychowawcy.

4.            Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagania rozwoju ucznia, procesu jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.            Wychowawca w realizacji powyższych zadań:

1)      otacza indywidualną opieką każdego ucznia;

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

3)      ustala treść i formy zajęć tematycznych na zajęciach z wychowawcą w porozumieniu z uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami);

4)      współdziała z innymi członkami klasowego zespołu nauczycielskiego, uzgadniając
z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;

5)   współpracuje z nauczycielami-wychowawcami grup wychowawczych internatu;

6)      współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

7)   planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze swojego oddziału;

8)      utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu:

a)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)      okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci
i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)      włączania ich w sprawy klasy i szkoły,

d)      powiadomienia ich w formie pisemnej o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz ocenia zachowania na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej.

6.      Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach w nauce
i zachowaniu uczniów:

1)      na zebraniach klasowych;

2)      w kontaktach indywidualnych, telefonicznych lub korespondencyjnych według bieżących potrzeb;

3)      w innych sytuacjach wymagających kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

7.      Wychowawca obowiązany jest do wykonywania następujących czynności administracyjnych dotyczących klasy:

1)      prowadzenia dziennika lekcyjnego;

2)      wypełniania arkuszy ocen;

3)      prowadzenia teczki wychowawcy;

4)      wypisywania świadectw;

5)      sporządzania zestawień statystycznych;

6)      wykonywania innych czynności, zgodnie z poleceniami dyrektora lub uchwałami rady pedagogicznej.

8.      Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych oraz doświadczonych nauczycieli-wychowawców.

 

§ 33

1.      W szkole zatrudniony jest pedagog, który wspomaga działania szkoły w zakresie zapewniania uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

2.      Do obowiązków pedagoga należy:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

3)      wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

4)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz szczególnie uzdolnionych, a także zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe;

5)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli;

6)      wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego;

7)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8)      współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych planów i programów związanych                   z rozwojem osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy szkoły.

3.      Podstawą pracy pedagoga jest roczny plan pracy.

4.      Pedagog informuje radę pedagogiczną o swojej pracy i co najmniej dwa razy w roku formułuje wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

 

§ 34

1.      W szkole działa lider Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, który wspomaga
i koordynuje działania szkoły w zakresie kształcenia nauczycieli i doskonalenia ich kompetencji zawodowych.

2.      Do obowiązków lidera WDN należy w szczególności:

1)      diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli;

2)      planowanie i organizowanie form doskonalenia;

3)      opracowywanie planów WDN na dany rok szkolny;

4)      współpraca z dyrektorem w zakresie organizacji szkoleń;

5)      samodzielne prowadzenie różnych form doskonalenia;

6)      inicjowanie procesów samodoskonalenia się nauczycieli;

7)      wnioskowanie o organizację odpowiedniej formy szkolenia;

8)      udzielanie pomocy nauczycielom w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych;

9)      współpraca z innymi instytucjami i osobami wspierającymi kształcenie nauczycieli;

10)    gromadzenie materiałów oraz informacji na temat doskonalenia nauczycieli.

3.      Podstawą pracy lidera WDN jest roczny plan pracy.

4.      Lider WDN informuje radę pedagogiczną o swojej pracy i co najmniej dwa razy w roku formułuje wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

 

Rozdział 5

Uczniowie szkoły

 

§ 35

1.      Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjów.

2.      Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych na zasadach i w terminach określanych corocznie przez kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty w drodze zarządzenia i na podstawie obowiązującego w szkole regulaminu rekrutacji.

3.      Rekrutację prowadzi się do ustalonej przez organ prowadzący liczby oddziałów.

4.      O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej technikum decydują kryteria zgodne z obowiązującymi przepisami, uwzględniające liczbę punktów możliwych do uzyskania za:

1)      wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

2)      oceny z języka polskiego, biologii, matematyki oraz obowiązującego w gimnazjum języka obcego;

3)      osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

5.      O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów za kryteria ustalone w zarządzeniu kuratora oświaty.

6.      W przypadku równorzędnych wyników pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

1)         sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

2)         kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.

7.      Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu, co najmniej wojewódzkim są przyjmowani niezależnie od wyżej wymienionych kryteriów.

8.      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

9.      Jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.

10.    Kandydat niezadowolony z decyzji może wnieść do dyrektora pisemny wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników naboru. Decyzja dyrektora szkoły wydana w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest decyzją ostateczną.

11.    W przypadkach innych niż przewidziane w ust. 9 dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły.

12.    Kandydat niezadowolony z decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjne może wnieść do dyrektora pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników naboru. Decyzja dyrektora szkoły wydana w wyniku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest decyzją ostateczną.

13.    W szkole mogą podjąć naukę uczniowie przechodzący z innych typów szkół na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej, a także odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń przechodzi oraz podania o przyjęcie do szkoły.

14.    Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły do klasy programowo wyższej lub o powtarzaniu klasy podejmuje dyrektor.

15.    Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełnianie w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

 

§ 36

1.      Uczeń ma prawo do:

1)      właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, z uwzględnieniem jego wieku
i rozwoju psychofizycznego;

2)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

3)      poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej;

4)      ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii społecznej;

5)      życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych, w tym religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych uczniów;

7)      rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego rozwoju;

8)      znajomości programów nauczania, treści i celów kształcenia;

9)      informacji o wymaganiach edukacyjnych z wszystkich przedmiotów i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

10)    sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny zachowania oraz oceny osiągnięć edukacyjnych;

11)    odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych i szkolnych;

12)    korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

13)    korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej;

14)    korzystania podczas zajęć pozalekcyjnych z pracowni i pomieszczeń szkolnych oraz znajdującego się w nich wyposażenia, zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminach poszczególnych pracowni i pomieszczeń;

15)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole;

16)    udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę;

17)    bycia nagradzanym za szczególne osiągnięcia;

18)    reprezentowania szkoły na olimpiadach, konkursach, zawodach i innych imprezach;

19)    odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, a także podczas przerw między zajęciami;

20)    wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane
w przypadku ich naruszenia;

21)    wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw.

 2.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do złożenia skargi
w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia:

1)      uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy stwierdzą, że zostały naruszone prawa ucznia, mogą wnieść w formie pisemnej skargę do dyrektora szkoły
w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw uczniowskich;

2)      złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw ucznia;

3)      dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania skargi i wydaje decyzję;

4)      w przypadku negatywnej decyzji rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo odwołać się do rzecznika praw ucznia przy kujawsko-pomorskim kuratorze oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.

3.      Korzystanie z praw może zostać ograniczone z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, ochronę porządku, zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

§ 37

1.      Uczeń ma obowiązek:

1)         systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego zachowania w ich trakcie;

2)         zdobywania wiedzy i sumiennego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych;

3)         przestrzegania zasad kultury osobistej i współżycia społecznego oraz właściwego zachowania w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4)         odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz za własny rozwój;

5)         dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

6)         godnego reprezentowania szkoły;

7)         przestrzegania zakazu: palenia papierosów, posiadania, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.

8)         stosowania się do zakazu rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;

9)         przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych w trakcie wszystkich zajęć edukacyjnych odbywających się w szkole i poza nią;

10)      stosowania się do zakazu wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu innych osób;

11)      informowania wychowawcy z wyprzedzeniem o planowanej nieobecności;

12)      usprawiedliwienia na piśmie swej nieobecności niezwłocznie po powrocie do szkoły, nie później niż do 7 dni po zakończeniu nieobecności.

2.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania następujących zasad dotyczących jednolitego stroju obowiązującego w szkole:

1)      w czasie zajęć szkolnych ucznia obowiązuje noszenie munduru wyjściowego, na który składają się:

a)      marynarka w kolorze oliwkowozielonym,

b)      spodnie lub spódnica w kolorze oliwkowozielonym,

c)      koszula w kolorze białym lub oliwkowozielonym,

d)      krawat w kolorze zielonym;

2)      w czasie uroczystości szkolnych lub pozaszkolnych obowiązuje noszenie munduru wyjściowego z białą koszulą;

3)      w okresie wiosenno-letnim dopuszcza się noszenie spodni, spódnic, koszul z krótkim rękawem bez krawatu po uprzednim złożeniu wniosku przez samorząd uczniowski
i uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły;

4)      mundur powinien być czysty i wyprasowany;

5)      obowiązuje obuwie zielone, brązowe lub czarne;

6)      zabrania się noszenia do munduru obuwia sportowego;

7)      obowiązuje okrycie zimowe w kolorze mundurowym lub w odcieniu zbliżonym;

8)      obowiązują skarpety w kolorze zielonym, brązowym lub czarnym zgodnym
z kolorem obuwia;

9)      obowiązują okrycia głowy, szaliki i rękawiczki w kolorze zielonym, brązowym lub czarnym;

10)    przy mundurze wyjściowym obowiązują odpowiednie dystynkcje uczniowskie
i oznaki identyfikacyjne;

11)    dopuszcza się możliwość noszenia zadbanej brody, pod warunkiem jej zapuszczenia w czasie przerw świątecznych oraz w czasie ferii letnich i zimowych. W innym wypadku uczeń na zajęciach lekcyjnych i praktycznych powinien być ogolony;

12)    włosy uczniów i uczennic powinny być czyste i uczesane a uczniów dodatkowo krótkie, a fryzura powinna spełniać warunki zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

13)    zabrania się noszenia ozdób, niepasujących do munduru i sprzecznych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 38

1.      Uczeń szkoły może być nagradzany za:

1)         wysokie wyniki w nauce;

2)         osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

3)         wzorowe zachowanie;

4)         zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;

5)         odwagę i godną naśladowania postawę;

6)         przeciwstawianie się agresji;

7)         udzielanie pomocy innym osobom;

8)         sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;

9)         stuprocentową frekwencję.

2.      Grupa uczniów lub klasa może otrzymać:

         1)      ustną pochwałę w obecności klasy;

2)      ustną pochwałę w obecności uczniów szkoły;

3)      dyplom uznania;

4)      nagrodę pieniężną;

5)      nagrodę rzeczową;

6)      puchar.

3.      Uczeń szkoły może otrzymać:

1)      pochwałę w obecności uczniów klasy;

2)      pochwałę w obecności uczniów szkoły;

3)      dyplom uznania;

4)      nagrodę pieniężną;

5)      nagrodę rzeczową;

6)      list pochwalny do rodziców;

7)      „Statuetkę Sokolniczki”;

8)      „Statuetkę Drzewka frekwencji”.

4.      Nagrody mogą być przyznawane przez:

1)      wychowawcę klasy w przypadku nagród wymienionych w ust. 2 pkt 1, 3, 5 oraz ust. pkt 1, 3, 5 z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela;

2)      dyrektora szkoły w przypadku nagród wymienionych w ust. 2 pkt 1-6 oraz ust. 3 pkt 1-6 z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego;

3)      dyrektora szkoły w przypadku nagród wymienionych w ust. 3 pkt 7 i 8 na wniosek rady pedagogicznej.

5.      „Statuetkę Sokolniczki” otrzymuje absolwent, który osiągnął najwyższą średnią ocen końcowych i otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

6.      W przypadku większej liczby kandydatów „Statuetkę Sokolniczki” przyznaje się absolwentowi, który osiągnął najwyższą średnią ocen z wszystkich przedmiotów zawodowych oraz biologii, języka obcego i matematyki z czterech lat nauki.

7.      „Statuetkę Drzewka Frekwencji” otrzymują wszyscy absolwenci ze stuprocentową frekwencją, którzy otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 39

1.      Uczeń może otrzymać karę:

1)      upomnienia wychowawcy;

2)      nagany wychowawcy;

3)      upomnienia kierownika internatu;

4)      nagany kierownika internatu;

5)      nagany dyrektora;

6)      przeniesienia do innej klasy;

7)      nagany dyrektora z ostrzeżeniem skreślenia z listy wychowanków internatu;

8)      skreślenia z listy wychowanków internatu;

9)      nagany dyrektora z ostrzeżeniem skreślenia z listy uczniów;

10)    skreślenia ucznia z listy uczniów.

2.      Kary mogą być nałożone przez:

1)      wychowawcę w przypadku kar wymienionych w ust. 1 pkt 1-2 z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela;

2)      kierownika internatu w przypadku kar wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4 z własnej inicjatywy, na wniosek nauczyciela lub wychowawcy;

3)      dyrektora szkoły w przypadku kar wymienionych w ust. 1 pkt 5-9 z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, wychowawcy, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego;

4)      dyrektora szkoły w przypadku kary wymienionej w ust. 1 pkt 10 na podstawie uchwały rady pedagogicznej podjętej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

3.      Przy nakładaniu kar należy brać pod uwagę:

1)        rodzaj popełnionego przewinienia;

2)        skutki społeczne przewinienia;

3)        dotychczasowe zachowanie ucznia;

4)        intencje ucznia;

5)        poziom rozwoju psychofizycznego ucznia;

6)         wychowawczy aspekt kary.

4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji.

5.      Wychowawca, kierownik internatu lub dyrektor podejmują stosowną decyzję po zbadaniu sprawy i wysłuchaniu zainteresowanych stron, a dyrektor dodatkowo po zasięgnięciu opinii i podjęciu uchwały w sprawach tego wymagających.

6.      Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o zastosowanej wobec niego karze w formie pisemnego zawiadomienia za wyjątkiem kary wymienionych w ust. 1 pkt 1-3.

7.      W przypadku świadomego niszczenia mienia szkoły uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i obowiązani są do naprawienia szkody.

8.   Uczeń może zostać zobowiązany do wykonania określonej pracy społecznej na rzecz

      szkoły w ramach rekompensaty lub zadośćuczynienia za dokonane zniszczenie mienia

      szkolnego lub inne przewinienia.

9.   Wszelkie wykroczenia i przestępstwa popełnione przez uczniów będą zgłaszane przez

      dyrekcję organom ścigania.

10. W przypadku zgłoszenia przez organy ścigania, osoby prywatne, nauczycieli
        i pracowników szkoły przewinienia, wykroczenia lub przestępstwa dokonanego przez   

        ucznia poza terenem szkoły, sprawy będą rozpatrywane przez dyrektora zgodnie                               

       ze statutem szkoły lub według wskazań policji czy sądu.

11.   Uczeń niezadowolony z wymierzonej kary wymienionej w ust. 1 pkt 1-4 może wnieść do

       dyrektora pisemne odwołanie w terminie 7 dni od jej otrzymania. Decyzja dyrektora

       szkoły wydana w wyniku odwołania jest decyzją ostateczną.

12.   Uczeń niezadowolony z wymierzonej kary wymienionej w ust. 1 pkt 5-9 może wnieść do   

       dyrektora pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od jej    

       otrzymania. Decyzja dyrektora szkoły wydana w wyniku odwołania jest decyzją    

       ostateczną.

        

§ 40

1.      Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów, w przypadku:

1)         nieuzasadnionej, długotrwałej i nieusprawiedliwionej absencji powyżej 25 godzin lekcyjnych;

2)         umyślnej dewastacji mienia szkolnego;

3)         kradzieży;

4)         picia alkoholu lub używania narkotyków i innych środków odurzających;

5)         rozprowadzania na terenie szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;

6)         fizycznej i psychicznej przemocy nad innymi osobami;

7)         stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych osób;

8)         fałszowania dokumentacji szkolnej;

9)         stworzenia sytuacji zagrożenia publicznego poprzez złożenie fałszywego alarmu
o podłożeniu bomby.

2.      Skreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

3.      Uczeń może wnieść pisemne odwołanie od decyzji skreślenia z listy uczniów do kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej doręczenia.

4.      Wniesienia odwołania od decyzji skreślenia z listy uczniów wstrzymuje wykonanie decyzji.

5.      W szczególnych przypadkach, ze względu na ochronę zdrowia i życia lub działanie demoralizujące, decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Rozdział 6

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

§ 41

1.      Ocenianiu podlegają:

1)         osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)         zachowanie ucznia.

2.         Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3.         Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie.

4.         Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)         informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2)       udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)       dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 42

1.       Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.       Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. Ustny komentarz nauczyciela powinien zawierać informację o posiadanej przez ucznia wiedzy, opanowanych przez niego umiejętnościach a także o brakach wiedzy i umiejętności oraz formach i terminach ich uzupełnienia.

3.       Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

4.       W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5.       Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

6.       Przy ustaleniu oceny z praktycznego użytkowania zasobów leśnych (zajęć praktycznych) należy brać pod uwagę stuprocentową obecność na zajęciach z praktycznej nauki jazdy ciągnikiem.

 

§ 43

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o:

1)         wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)         sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)         warunkach i trybie uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana.

Dokumenty zawierające w/w informacje są do wglądu dla rodziców i uczniów: u zastępcy dyrektora, pedagoga szkolnego oraz w bibliotece szkolnej.

2.      Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Bieżące oceny z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

Stopień

Oznaczenie cyfrowe

Skrót literowy

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst

        Oceny: 6,5,4,3,2 – są ocenami pozytywnymi.

        Ocena: 1 - jest oceną negatywną.

3.         Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

Stopień

Oznaczenie cyfrowe

Skrót literowy

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst

 

4.       W dokumentacji przebiegu nauczania roczne oceny klasyfikacyjne podawane są
w pełnym brzmieniu; przy opisie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych można stosować odpowiednie skróty literowe.

§ 44

1.       Przyjmuje się następujące kryteria ustalania ocen:

1)         ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a)      spełnia wymagania podstawowe i ponadpodstawowe oraz stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych o wysokim stopniu złożoności lub;

b)      spełnia  wymagania podstawowe i ponadpodstawowe oraz posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza obowiązujący program nauczania lub

c)      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia,

2)         ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania programowe podstawowe i ponadpodstawowe;

3)         ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe i rozszerzające;

4)         ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe;

5)         ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne;

6)         ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych.

2.         Jeżeli w przedmiotowych zasadach oceniania wyodrębniono dwa poziomy wymagań: podstawowy i ponadpodstawowy, to ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wymagania podstawowe, a zakres ich opanowania opisuje przedmiotowy system oceniania. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wymagania ponadpodstawowe, a zakres ich opanowania opisują przedmiotowe zasady oceniania.

3.         Spełnienie wymagań koniecznych umożliwiających uzyskanie pozytywnej śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej nie musi wiązać się z uzyskaniem ocen pozytywnych
z wszystkich prac kontrolnych, oznacza natomiast opanowanie wymagań koniecznych, które szczegółowo wyznaczy nauczyciel uczniowi zagrożonemu oceną niedostateczną.

4.         Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w poszczególnych przedmiotowych zasadach oceniania.

 

§ 45

1.         Przyjmuje się następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

1)         praca klasowa: pisemne, zapowiedziane sprawdzenie umiejętności i wiadomości uczniów odbywające się w czasie jednej lub dwóch jednostek lekcyjnych, obejmujące zakres materiału programowego z powyżej 5 jednostek lekcyjnych, którego termin uczeń powinien poznać z tygodniowym wyprzedzeniem;

2)         sprawdzian: pisemne, zapowiedziane sprawdzenie umiejętności i wiadomości, obejmujące materiał z 3-5 jednostek lekcyjnych, trwające 15-20 minut, którego termin powinien być podany przynajmniej na poprzedniej lekcji danego przedmiotu;

3)         kartkówka: pisemne, niezapowiedziane sprawdzenie wiadomości i umiejętności, obejmujące materiał maksymalnie z ostatnich 3 jednostek lekcyjnych lub też
z wiedzy elementarnej obowiązującej w danym przedmiocie, trwające do 15 minut;

4)         odpowiedź: ustne sprawdzenie wiadomości i umiejętności, uwzględniające zakres materiału maksymalnie z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych lub też z wiedzy elementarnej obowiązującej w danym przedmiocie.

2.         Pisemne prace kontrolne powinny być ocenione i zwrócone w ciągu dwóch tygodni,
w przypadku języka polskiego termin wydłuża się o jeden tydzień. W przypadku niedotrzymania terminu nauczyciel nie wstawia ocen niedostatecznych.

3.         Pytania powinny być tak sformułowane, aby w wyżej wymienionych formach kontroli wiadomości i umiejętności, w określonym czasie, uczeń mógł wyczerpująco udzielić odpowiedzi i sprawdzić pracę.

4.         Nauczyciel jest obowiązany do ustalenia terminu pracy klasowej lub sprawdzianu
i zapisanie go w dzienniku lekcyjnym poprzez założenie odpowiedniej kolumny ocen zgodnie z określonymi w § 44 ust. 1 pkt 1-2 odstępami czasowymi i z zachowaniem § 44 ust. 5.

5.         W ciągu tygodnia mogą się odbyć łącznie trzy prace pisemne typu: praca klasowa, sprawdzian; nie więcej niż jedna w ciągu dnia.

6.         Uczeń powinien mieć co najmniej siedem dni czasu na przygotowanie dłuższych zadań domowych typu referat, wypracowanie, projekt.

7.         W pierwszym dniu po przerwach świątecznych lub feriach zimowych nie przeprowadza się bieżących form sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.

8.         Uczeń ma prawo do poprawienia bieżącej oceny niedostatecznej w uzgodnionym
z nauczycielem terminie. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów uczeń powinien poprawić w terminie, który nie przekroczy trzech tygodni od daty oddania danej pracy
i wpisania oceny do dziennika. Daty oddania prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

9.         Uczeń, który był nieobecny w szkole w dniu pracy klasowej lub sprawdzianu, ma obowiązek napisania pracy w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.

10.      Dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej nie należy przeprowadzać prac klasowych
i sprawdzianów, natomiast kartkówek na tydzień przed klasyfikacją. Pisemne prace kontrolne powinny być oddane na tydzień przed klasyfikacją.

11.      Uczeń ma możliwość wglądu do ocenionej pisemnej pracy kontrolnej na lekcji podczas omawiania wyników pisemnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności. Sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres danego roku szkolnego. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz w jego obecności.

12.    Ustala się następujące zależności między tygodniową liczbą godzin danego przedmiotu
 a minimalną liczbą ocen bieżących na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną:

tygodniowa liczba godzin przedmiotu

minimalna liczba ocen

klasyfikacja śródroczna

klasyfikacja roczna

1

3

6

2

4

8

3 i 4

5

10

 

13.    Nauczyciel ma obowiązek ustalania bieżących ocen rytmicznie i z zachowaniem regularnych odstępstw czasowych.

 

§ 46

Ocenianie zachowania

1.     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.     Śródroczne i roczne oceny zachowania ustala się według następującej skali:

1)       wzorowe;

2)       bardzo dobre;

3)       dobre;

4)       poprawne;

5)       nieodpowiednie;

6)       naganne.

3.     Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4.     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)       dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)       dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią;

7)       okazywanie szacunku innym osobom.

Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5.       Ustala się następujące szczegółowe kryteria ocen zachowania:
Naganne

nieodpowiednie

poprawne

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia


-    uczeń notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne,

-    opuścił więcej niż 25 godzin bez usprawiedliwienia,

-    spóźnia się notorycznie,

-    dezorganizuje pracę na lekcji

-    nagminnie oszukuje, korzysta z niedozwolonych źródeł informacji,

-    często jest nieprzygotowany do zajęć,

-    unika obecności na sprawdzianach i pracach klasowych,

-    nie wykazuje poprawy, pomimo zastosowania przez szkołę oddziaływań wychowawczych,

-    łamie reguły obowiązujące w szkole,

 

 

-    uczeń opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia,

-    opuścił powyżej 8 godzin bez usprawiedliwienia,

-    spóźnia się często,

-    oszukuje, korzysta z niedozwolonych źródeł informacji,

-    często jest nieprzygotowany do zajęć,

-    unika obecności na sprawdzianach i pracach klasowych,

-    wymaga kontroli, pilnowania, aby poprawnie wykonać powierzone mu zadania,

-    podejmuje próby poprawy własnego zachowania na polecenie nauczyciela,

-    nie wykonuje powierzonych zadań lub wykonuje je częściowo pod wpływem kontroli,

-    zdarza się, że nie przestrzega reguł obowiązujących w szkole,

-    uczeń regularnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

-    opuścił do 8 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

-    sporadycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,

-    zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć,

-    nie zawsze wykorzystuje swoje możliwości intelektualne, mało wymagający wobec siebie,

-    pracuje nad swoim zachowaniem, ale bez trwałych efektów,

-    pracuje nad swym zachowaniem i rozwojem inspirowany przez nauczyciela

-    sporadycznie dopuszcza się drobnych uchybień w przestrzeganiu reguł obowiązujących w szkole,

-    wykonuje powierzone zadania samodzielnie,

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

-    nagminnie uchyla się od obowiązków związanych z działalnością na rzecz klasy i szkoły,

-    celowo niszczy, dewastuje mienie szkolne, powoduje straty związane z dobrem ogółu i osobistym,

-    nie podporządkowuje się zasadom zbiorowego współżycia,

-    wykazuje brak dobrej woli w pracy nad sobą,

-    niewłaściwie oddziałuje na kolegów (nałogi, zachowanie),

-    unika spełniania obowiązków związanych z działalnością klasy i szkoły,

-    nie dba o mienie szkoły i osobiste,

-    nie pracuje nad sobą,

-    niewłaściwie oddziałuje na kolegów (nałogi, zachowanie),

 

-    bez większego zaangażowania wykonuje powierzone mu obowiązki związane z działalnością klasy i szkoły,

-    nie zawsze bierze udział w życiu klasy i szkoły,

-    niekiedy narusza obowiązujące normy zachowania szkolnego, ale środki wychowawcze zastosowane przez szkołę przynoszą poprawę,

Dbałość o honor i tradycje szkoły

-    swoją postawą przynosi dyshonor szkole i całej społeczności uczniowskiej,

-    nie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

-    nie dba o dobre imię szkoły w środowisku,

-    unika uczestnictwa w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

-    nie zawsze uczestniczy w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych,

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej

-    nie dba o poprawność swoich wypowiedzi,

-    przeklina, jego wypowiedzi są wulgarne,

-    nie pracuje nad poprawnością swoich wypowiedzi,

- przeklina, jego wypowiedzi są wulgarne,

-    nie zawsze dba o poprawne wypowiedzi,

-    w jego słownictwie pojawiają się sporadyczne wulgaryzmy,

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

-    powoduje bójki i stwarza inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych,

-    narusza nietykalność cielesną kolegów,

-    pali papierosy w miejscach publicznych,

-    pije alkohol, używa narkotyków,

-    nie dba o higienę, porządek, mienie szkolne i własne,

-    zachowuje się w sposób narażający na niebezpieczeństwo siebie i innych,

-    pali papierosy w przypadku osób niepełnoletnich,

-    nie dba o higienę, porządek, mienie szkolne i własne,

 

-    nie dba o higienę, porządek, mienie szkolne i własne,

 

Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

-    dokonuje chuligańskich wybryków na terenie szkoły i poza nią,

-    arogancki i opryskliwy wobec innych,

-    niekulturalny i wulgarny,

 

-    nie przestrzega norm kulturalnego zachowania się,

-    lekceważy ustalone normy społeczne,

-    jego zachowanie poza szkołą jest często niekulturalne

-    bywa opryskliwy i arogancki wobec innych,

-    zachowuje się poprawnie, a kultura osobista nie budzi zastrzeżeń,

-    czasem nie przestrzega norm kulturalnego zachowania,

 

 

Okazywanie szacunku innym osobom

- wykazuje arogancki i lekceważący stosunek do otoczenia,

-    terroryzuje rówieśników, ubliża nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom,

- narusza godność osobistą, używając słów, gestów uwłaczających i obraźliwych,

-    wykazuje przejawy niewłaściwego zachowania w stosunkach z kolegami,

-    zachowuje się nietaktownie wobec nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły,

 

- zdarza mu się zachować się niewłaściwie wobec kolegów,

- z reguły taktowny i kulturalny wobec nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły,

 

 


dobre

bardzo dobre

wzorowe

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

-    uczeń regularnie uczęszcza do szkoły,

-    opuścił najwyżej 5 godzin bez usprawiedliwienia,

-    sporadycznie się spóźnia,

-    nie zawsze stara się pracować w miarę własnych możliwości intelektualnych,

-    otrzymuje pojedyncze oceny niedostateczne z bieżącego oceniania,

-    samodzielnie pracuje nad swoim rozwojem i zachowaniem,

-    przestrzega w pełni reguł obowiązujących w szkolnej społeczności,

 

-    opuścił najwyżej 2 godziny lekcyjne bez usprawiedliwienia,

-    uczeń pracuje systematycznie i aktywnie w miarę możliwości w zakresie wszystkich przedmiotów,

-    otrzymuje pozytywne oceny z bieżącej kontroli,

-    nie spóźnia się,

-    przestrzega w pełni reguł obowiązujących w szkolnej społeczności,

-    ma osiągnięcia, w którejś dziedzinie życia szkolnego,
np. w sporcie, pracy społecznej, praktycznej nauce zawodu, olimpiadzie przedmiotowej,

-    w pełni przestrzega reguł obowiązujących w szkolnej społeczności,

-    zdyscyplinowany w czasie zajęć,

-    uczeń opuścił bez usprawiedliwienia najwyżej 1 godzinę lekcyjną,

-    uczeń pracuje systematycznie i aktywnie w miarę możliwości w zakresie wszystkich przedmiotów,

-    nie spóźnia się,

-    w pełni przestrzega reguł obowiązujących w szkolnej społeczności,

-    ma szczególne osiągnięcia, w którejś dziedzinie życia szkolnego, np. w sporcie, pracy społecznej, praktycznej nauce zawodu, olimpiadzie przedmiotowej,

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

-    pracuje na rzecz społeczności szkolnej,

-    właściwie reaguje na przejawy wandalizmu, agresji, niesprawiedliwości społecznej,

 

-    uczestniczy w różnych formach pomocy koleżeńskiej,

-    pozytywnie wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich,

-    współuczestniczy w rozwiązywaniu problemów i zadań w klasie,

 

-    reprezentuje szkołę lub środowisko w zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
i możliwościami,

-    wypełnia zadania przydzielone przez wychowawcę,

-    inicjuje działania na rzecz klasy i szkoły

-    przejawia troskę o mienie społeczne i osobiste, dba, by inni go nie niszczyli,

-    prawdomówny, uczciwy,

-    samokrytyczny,

-    z własnej inicjatywy organizuje pomoc słabszym kolegom w nauce,

Dbałość o honor i tradycje szkoły

-    uczestniczy i pomaga organizować uroczystości szkolne,

-    uczestniczy w uroczystościach pozaszkolnych

-    swoim zachowaniem wspiera dobrą opinię o szkole,

-    uczestniczy i organizuje uroczystości szkolne,

-    uczestniczy w uroczystościach pozaszkolnych,

-    swoim zachowaniem wspiera dobrą opinię o szkole,

-    jest członkiem koła tradycji łowieckich, koła sokolniczego,

-    pielęgnuje tradycje szkoły np. poprzez pogłębianie wiedzy o historii szkoły i naszego regionu,

-    organizuje i inspiruje działania związane z tradycją szkoły,

-    jest aktywnym członkiem koła sokolniczego, tradycji łowieckich, orkiestry szkolnej, itp.

-    pielęgnuje tradycje szkoły np. poprzez pogłębianie wiedzy o historii szkoły i naszego regionu,

Dbałość o piękno mowy ojczystej

-    dba o poprawność językową,

-    dba o kulturę swoich wypowiedzi,

-    dba o kulturę swoich wypowiedzi,

-    pozytywnie oddziałuje na kulturę słowa u kolegów,

-    potrafi taktownie i odpowiednio do czasu i miejsca rozmawiać i prowadzić dyskusję,

-    pozytywnie oddziałuje na kulturę słowa u kolegów,

-    wykazuje się wysoką kulturą języka,

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

-    nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,

-    dba o higienę, mienie szkolne i własne,

-    nie ulega nałogom,

-    nienaganny w zakresie higieny osobistej i ubioru,

-    reaguje na dostrzeżone zniszczenia i spowodowane nimi zagrożenie,

-    wykazuje odpowiedzialność za postępowanie własne i kolegów,

-    dba o bezpieczeństwo własne i kolegów,

-    podejmuje działania promujące zdrowy tryb życia,

-    nienaganny w zakresie higieny osobistej i ubioru, porządku,

Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

-    prezentuje postawy poszanowania i empatii wobec ludzi,

 

-    prezentuje postawy poszanowania i empatii wobec ludzi,

 

-    zachowuje się godnie i kulturalnie w miejscach publicznych i w szkole,

-    prezentuje postawy poszanowania i empatii wobec ludzi,

Okazywanie szacunku innym osobom

-   taktowny w kontaktach rówieśniczych i wobec pracowników szkoły,

-    uprzejmy, taktowny, wobec kolegów i pracowników szkoły,

-    okazuje wrażliwość na potrzeby osób np. starych, niepełnosprawnych,

-   jest tolerancyjny wobec odmiennych poglądów i przekonań,

-    uprzejmy, taktowny,

-    potrafi okazywać szacunek innym osobom,

-    jest tolerancyjny wobec odmiennych poglądów i przekonań,

-    okazuje wrażliwość na potrzeby osób np. starych, niepełnosprawnych,

 

6.         Uczeń może otrzymać wzorową ocenę zachowania również w przypadku uzyskania pochwały za specjalne osiągnięcie lub dokonanie.

7.         Uczeń może otrzymać naganną lub nieodpowiednią ocenę zachowania w przypadku otrzymania nagany dyrektora szkoły lub kierownika internatu, bądź wtedy, gdy jego zachowanie w jednym z uwzględnianych kryteriów jest skrajnie niewłaściwe.

8.         Naganna lub nieodpowiednia ocena zachowania lub nagana dyrektora szkoły wyklucza pełnienie przez ucznia jakichkolwiek funkcji w samorządzie uczniowskim i uczestnictwo w poczcie sztandarowym.

9.      Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia, uwzględniając opinię ocenianego ucznia, uczniów klasy oraz nauczycieli i wychowawców internatu.

10.    Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych musi być potwierdzone co najmniej jedną z następujących form:

1)         zaświadczeniem lekarskim;

2)         ustną lub pisemną prośbą rodziców (prawnych opiekunów), wyrażoną przed przewidywaną nieobecnością syna lub córki, przy czym rodzic (prawny opiekun) ma prawo nie podać powodu zwolnienia;

3)         ustną prośbą ucznia;

4)         prośbą instytucji lub urzędu.

11.    Uczniowie bądź rodzice (prawni opiekunowie) obowiązani są do natychmiastowego powiadomienia o nieobecności dziecka w szkole wychowawcę klasy w terminie nieprzekraczającym 3 dni.

12.    Nieobecność musi być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni, w wyjątkowych wypadkach
w ciągu 14 dni.

13.    Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy.

 

§ 47

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa

1.       Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w §42 ust. 3 i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w §45 ust. 2.

2.       Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,
w drugim tygodniu stycznia.

3.       Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w §42 ust. 3 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w §45 ust. 2.

4.       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

5.       Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.

6.       Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych (w tym praktycznej nauki jazdy ciągnikiem) i praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki jazdy ciągnikiem lub kierownik praktycznej nauki zawodu.

7.       Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

1)    umożliwienie ponownego poprawiania ocen z wskazanych przez nauczyciela pisemnych prac kontrolnych;

2)    organizację zajęć dla uczniów mających trudności w nauce;

3)    indywidualizację pracy z uczniem.

8.       Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnego wykazu wszystkich proponowanych ocen.

9.       Oceny przewidywane na miesiąc przed śródroczną lub roczną klasyfikacją nie muszą być ostateczne i mogą ulec zmianie w przypadku spełnienia lub niespełnienia wymagań programowych lub kryteriów ocen zachowania.

10.    Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

11.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 45 ust. 14 oraz § 47 ust. 19.

12.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

13.    Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 11, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 47 ust. 19.

14.    Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych,
z uwzględnieniem ust. 10, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 45 ust. 14.

15.    Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 48

Egzamin klasyfikacyjny, sprawdzian i egzamin poprawkowy

1.       Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.       Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.       Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5.     Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania
i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych w tym z praktycznej nauki jazdy ciągnikiem w porozumieniu z instruktorem praktycznej nauki jazdy ciągnikiem.

6.     Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 47 ust. 10.

7.     Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 47 ust. 10 i § 47 ust. 15.

8.     Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 47 ust. 10.

9.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

11.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

12.    Sprawdzian, o którym mowa w § 47 ust. 11 pkt 1, przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 47 ust. 10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

13.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 47 ust. 15.

14.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

15.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. W kształceniu zawodowym egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

16.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy odbywa się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.

17.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

18.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

19.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

20. Po zakończonym szkoleniu z praktycznej nauki jazdy ciągnikiem uczeń przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Egzamin wewnętrzny odbywa się w obecności instruktora praktycznej nauki jazdy. Egzamin wewnętrzny składa się z części praktycznej nauki jazdy na placu manewrowym oraz z części praktycznej nauki jazdy w warunkach miejskich.

21. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu wewnętrznego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez instruktora praktycznej nauki jazdy ciągnikiem w porozumieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego.

22.  Uczeń, który nie zaliczy egzaminu wewnętrznego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez instruktora praktycznej nauki jazdy ciągnikiem w porozumieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego

Rozdział 7

Ceremoniał szkolny

 

§ 49

1.      Szkoła posiada ceremoniał, który stanowi opis sposobów przeprowadzania uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły organizowanych z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły.

2.      Ceremoniał szkolny tworzą:

1)      symbole szkolne:

a)      sztandar szkoły,

b)      logo szkoły,

c)      patron szkoły,

d)      hymn szkoły,

e)      mundur;

2)      oficjalne uroczystości szkolne:

a)      rozpoczęcie roku szkolnego,

b)      zakończenie roku szkolnego,

c)      ślubowanie klas pierwszych,

d)      pożegnanie absolwentów,

e)      dzień patrona szkoły,

f)      uroczystości rocznicowe;

3)      uroczystości szkolne:

a)      studniówka,

b)      drzwi otwarte szkoły,

c)      dzień komisji edukacji narodowej,

d)      połowinki klas drugich;

4)      uroczystości związane ze świętami narodowymi i ważnymi wydarzeniami historycznymi w państwie i regionie.

3.      Szkoła posiada sztandar, ufundowany przez radę rodziców.

4.      Sztandar jest symbolem tradycji szkoły leśnej, miłości do Ojczyzny i idei zawartych
w statucie szkoły i zawiera następujące elementy:

1)      płatem sztandaru jest tkanina barwy czerwonej po stronie głównej a barwy ciemnozielonej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata jest przymocowany do drzewca. Boki płata z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca są obszyte złotą frędzlą;

2)      na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego w koronie haftowany białym szychem a korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem;

3)      na stronie odwrotnej sztandaru pośrodku zarysowany jest wizerunek sokoła wędrownego siedzącego na rękawicy. U góry zamieszczony jest łukiem napis „TECHNIKUM LEŚNE im. Adama Loreta”, na dole natomiast znajduje się w łuku napis „w Tucholi”. Oba napisy haftowane są złotym szychem. Po lewej stronie sztandaru umieszczony jest w linii prostej napis „rok zał.”, po prawej natomiast napis „1965”. Oba napisy haftowane są złotym szychem. W lewym dolnym i prawym górnym rogu sztandaru znajduje się wizerunek liści dębu, natomiast w lewym górnym i prawym dolnym rogu umieszczony jest wizerunek sygnałówki;

4)      głowica sztandaru, składa się z wizerunku orła w koronie, podstawy w formie puszki oraz tulei mocującej głowicę do drzewca;

5)      drzewce sztandaru są wykonane z drewna sosnowego, toczonego.

5.      Szczegółowe zasady użycia sztandaru oraz udziału pocztu sztandarowego oraz przebiegu uroczystości szkolnych określa ceremoniał szkolny.

6.      Szkoła używa logo dla wizualnej identyfikacji.

7.      Logo szkoły jest tarcza z umieszczonymi na niej symbolami związanymi z tradycją szkolną i leśną, a w otoku szarfa zawierająca napis, odpowiadający nazwie szkoły.

8.      Logo szkoły zawiera następujące elementy:

1)      zewnętrzny okrąg utworzony przez zieloną wstęgę, na której w górnej części umieszczony jest łukiem biały napis „Technikum Leśne im. Adama Loreta” oraz
w dolnej części pomiędzy obrzeżami wstęgi napis w kolorze zielonym „od 1965 roku”;

2)      wewnętrzną tarczę składającą się z czterech pól: dwóch zielonych pól rozmieszczonych w prawym górnym i lewym dolnym rogu tarczy oraz dwóch białych pól rozmieszczonych w prawym dolnym i lewym górnym rogu tarczy;

3)      wizerunku drzewa umieszczonego na górnych polach tarczy, podzielonego pionowo na dwie części: zieloną umieszczoną na białym polu tarczy i białą umieszczoną na zielonym polu tarczy;

4)      postaci sokoła w kolorze czarnym, umieszczonego na lewym dolnym polu tarczy
o wypełnieniu w kolorze zielonym;

5)      wizerunku sygnałówki w kolorze czarno-białym umieszczonego na prawym dolny polu tarczy o wypełnieniu w kolorze białym.

9.      Logo szkoły umieszcza się na:             

1)      oficjalnej korespondencji;

2)      dyplomach i zaproszeniach;

3)      materiałach promocyjnych;

4)      publikacjach;

5)      stronie internetowej szkoły;

6)      tablicach informacyjnych.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 50

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowej, pieczęci podłużnych i tablic według ustalonych wzorów.

2.      Pieczęć urzędową stanowi metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie szkoły.

3.      Pieczęć urzędową szkoły lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, takich jak:  

1)      świadectwo lub kopia świadectwa;

2)      legitymacja szkolna;

3)      akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

4.      Świadectwa opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji szkolnych oraz świadectw w miejscach przeznaczonych na umieszczenie fotografii, w których używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.

5.      Odcisku pieczęci urzędowej nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt szkoły oraz na innych pismach wysyłanych ze szkoły, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6.      Szkoła używa pieczęci podłużnych według następującego wzoru:

1)      Technikum Leśne w Tucholi

          im. Adama Loreta

ul. Nowodworskiego 9-13

89-500 TUCHOLA

tel. 52 3348661 fax 52 3348665

2)      Technikum Leśne w Tucholi

          im. Adama Loreta

ul. Nowodworskiego 9-13

89-500 TUCHOLA

tel. 52 3348661 fax 52 3348665

NIP: 5611599187 REGON 340343745

7.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.      Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

                                       Statut zatwierdzono na radzie pedagogicznej 28 sierpnia 2015 r.

         Wykaz zmian do Statutu zatwierdzono na radzie pedagogicznej 30 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

Technikum Leśne w Tucholi

Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi jest szkołą publiczną prowadzoną przez Ministra Środowiska, kształcącą uczniów w zawodzie technika leśnika w czteroletnim technikum oraz dorosłych na rocznych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w kwalifikacjach R13 i R14.
Skontaktuj się z nami
telefon kontaktowy:

52 334 86 61

napisz do nas e-mail:

sekretariat@tltuchola.pl

Strona główna    Szkoła    Internat    Nauczyciele    Uczniowie    Rodzice    Absolwenci    Kandydaci    Kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych